Zakres zadań wicedyrektorów

Goleniów, 1 września 2016 r.

 

Pan

Piotr Cudziło

I  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie,

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

 

 

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pana zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności  od 1 września 2016 r.:

I.                   Zakres zadań:

 1. Administrowanie stroną internetową szkoły (www.szkolna13.pl), dbałość o aktualność oprogramowania użytkowanego w szkole i stosowanie go zgodnie z posiadanymi licencjami.
 2. Administrowanie dziennikiem elektronicznym, prowadzenie kart monitoringu w zakresie prawidłowości jego użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie jego użytkowania. Niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o stwierdzonych nieprawidłowościach  w tym obszarze (przypadkach nieodnotowywania tematyki zrealizowanych zajęć, danych o uczniach, braku rytmiczności oceniania uczniów zgodnie zapisami WSO).
 3. Zgłaszanie uczniów G 4  oraz słuchaczy PLO w serwisie internetowym OKE w Poznaniu do  zewnętrznych egzaminów.
 4. Zgłaszanie uczniów SP 8 do testów trzecioklasisty organizowanych przez CKE  w Warszawie oraz Wydawnictwo OPERON.
 5. Nadzór nad frekwencją w liceum dla dorosłych w celu przekazywania prawidłowych danych o liczbie słuchaczy uprawniającej do otrzymania dotacji.
 6. Kontrolowanie jakości prowadzenia księgi słuchaczy.
 7. Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli realizujących zajęcia komputerowe.
 8. Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.
 9. Przeprowadzanie w terminach wskazanych przez dyrektora szkoły wraz ze wskazanymi pracownikami w ramach zespołu inwentaryzacyjnego okresowej inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie.
 10. Zamawianie środków czystości oraz sprzętów (wyposażenia) z zastosowaniem odrębnych przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad ergonomii.
 11. Każdego roku sporządzanie planu remontów oraz bieżące monitorowanie stanu technicznego i higienicznego budynku szkolnego i otoczenia
 12. Dbanie o terminowość przeglądów technicznych budynku szkolnego oraz prowadzenie dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.
 13. Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.
 14. Przydział szafek metalowych poszczególnym oddziałom uczniowskim.
 15. Koordynowanie przygotowań do „Dnia Wyróżnień”.
 16. Sporządzanie każdego roku planu działań promujących szkoły prowadzone przez ZSP „Szkolna 13” w Goleniowie, Sp. z o.o.
 17. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej uczniów zgodniej z odrębnymi przepisami.
 18. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych, sporządzanie planu urlopów.
 19. Nadzorowanie rozliczenia się pracowników odchodzących z pracy z powierzonego sprzętu poprzez egzekwowanie karty obiegowej.
 20. Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.
 21. Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych zadań.

 

II. Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią „Wicedyrektor Szkoły” w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

 

III. Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 1 września 2016 r.

 

Pani

Sylwia Gerwatowska

II  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie,

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pani zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności od dnia  1 września 2016 r.:

 

I.                   Zakres zadań:

1.     Sporządzanie projektu planu pracy szkół na rok szkolny.

2.     Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego podczas zewnętrznych egzaminów.

3.     Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy pedagoga, psychologa logopedy oraz świetlicy.

4.      Kontrolowanie jakości prowadzenia księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

6.     W przypadku nieobecności dyrektora szkoły dokonywanie koniecznych zmian  w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych.

7.     Sporządzanie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, dokonywanie w nim niezbędnych zmian.

8.  Sporządzanie semestralnego wykazu zajęć pozalekcyjnych i konsultacji.

9.  Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz wprowadzanie zmian  w tym zakresie w dzienniku elektronicznym.

10.  Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.

11.  Organizowanie szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych w gimnazjum i interdyscyplinarnych w szkole podstawowej zgodnie regulaminem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

12.  Sporządzanie decyzji o zwolnieniu uczniów z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na podstawie dostarczonych zaświadczeń lekarskich.

13.  Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.

14.   Reprezentowanie dyrektora szkoły na spotkaniach Rady Rodziców.

15.  Przekazywanie sekretarzowi szkoły danych statystycznych niezbędnych w serwisie internetowym SIO.

16.  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do dyrektora szkoły przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie).

17.  Bieżące śledzenie zmian w serwisach internetowych MEN w Warszawie, KOw Szczecinie, CKE w Warszawie, OKE w Poznaniu.

18.  Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych obowiązków.

19.  Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.

II.                Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią „Wicedyrektor Szkoły” w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

III.              Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 1 września 2016 r.

 

Pani

Anna Stańczak - Mańkowska

III  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie

 

 

 

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8  im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pani zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności od 1 września  2016 r.:

I.                   Zakres zadań:

1.   Koordynowanie udzielania uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.

2.  Planowanie i koordynowanie działań wolontariatu oraz sporządzanie informacji w tym zakresie na stronę internetową szkoły i tablicę ogłoszeń.

3.  Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

4.     Planowanie i koordynowanie pracy nauczycieli podczas sierpniowych dni adaptacyjnych.

5.  Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.

6.  Przekazywanie nauczycielom informacji o propozycjach konkursów organizowanych przez inne szkoły oraz inne podmioty wraz z ewentualną prośbą o uczestnictwo w formie „Proszę o uczestnictwo” opatrzoną datą i podpisem.

7. Prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach pracy pedagoga i doraźnych zastępstw.

8.  Poprzez pełnienie roli mediatora wyjaśnianie sporów i konfliktów osobowych powstałych na terenie szkoły oraz dążenie do ich zażegnania.

9.   Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.

10.  Nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

11.  Reprezentowanie dyrektora szkoły na spotkaniach Rady Rodziców.

12. Koordynowanie wraz z I wicedyrektorem szkoły przygotowań do „Dnia Wyróżnień”.

13.  Koordynowanie działań związanych z programami „Wyprawka szkolna”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”.

14. Koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi (OPS, PPP, Policja).

15.  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do dyrektora szkoły przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie) oraz rodziców (prawnych opiekunów).

16.  Bieżące śledzenie zmian w serwisach internetowych MEN w Warszawie, KOw Szczecinie, CKE w Warszawie, OKE w Poznaniu.

17.  Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych obowiązków.

18.  Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.

II.                Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią „Wicedyrektor Szkoły” w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

III.              Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.