Projekt programu profilaktyki Gimnazjum nr 4

 

 

PROJEKT PROGRAMU PROFILAKTYKI

Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II. PODSTAWY PRAWNE

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

VII. EWALUACJA

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH – działania dodatkowe.

X. PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

1. Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. 
Z perspektywy społecznej dokonują się w nim zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny, zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

2. Wiek 13 – 16 lat określa się jako okres ryzyka ze względu na podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych i ryzykownych. Sprzyjają temu częstokroć zmiana szkoły, zmniejszenie nadzoru rodzicielskiego oraz niezauważone przez dorosłych w porę wcześniejsze próby użycia środków niedozwolonych. Gimnazjum, ze względu na spędzanie znacznej części aktywnego życia młodzieży, jest głównym terenem działań profilaktycznych.

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2)  Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

3) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

4) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

5) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

6) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7)  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8)  Ustawa 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175 poz 1362 )

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r Nr 179 poz.1485)

10)  Ustawa oz 2011 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r Nr 6 , poz 19 )

11) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

12) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

13) Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r poz. 532 ) 

17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

18)Statut Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

19)Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane w ramach programu profilaktycznego z lat 2010-2015,  spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że :
- młodzież sporadycznie pali papierosy i e-papierosy,
- młodzież sporadycznie wagaruje,
- w szkole istnieje niewielki problem agresji słownej i fizycznej, w tym autoagresji.

 

Ponadto nowe akty prawne obligują szkołę do wprowadzenia profilaktyki uzależnień, w związku z nasileniem się zjawiska używania przez młodzież dopalaczy i innych używek.

 

 

IV. CELE  SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

 

1. Doskonaleniu umiejętności porozumiewania się młodzieży w różnych relacjach .

2. Proponowaniu i ukazywaniu młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

3. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

4. Psychoedukacji uczniów w zakresie problemów okresu dorastania.

5.Profilaktyka uzależnień.

6.Wspomaganie uczniów w procesie edukacji.

 

 

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz używanie nikotyny  nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.

2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.

3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i pozaszkolne.

4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.

5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

6. Lepsze komunikowanie się, łatwiejsze wyrażanie swoich opinii i przedstawianie swoich racji przez młodzież .

7. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie emocjonalnych problemów okresu dorastania oraz jak sobie z nimi radzić.

 

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Cel

Obszary działań

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

I. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się młodzieży w różnych relacjach.

 

1.Zwiększanie integracji uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

 

1.Wyjazd integracyjny na początku I kl. gimnazjum.

2.Impreza  pt. „chrzest pierwszoklasisty”.

Wychowawcy

Dyrekcja

Uczniowie klas II  z ich wychowawcami

2.Trenowanie umiejętności asertywnego zachowania się w różnorodnych sytuacjach.

 

1.Lekcje wychowawcze na temat potrzeby stosowania asertywnego zachowania.

2. Pogadanki z pedagogiem o asertywności.

3. Wspólny udział uczniów w imprezach szkolnych i organizowanie ich.

Wychowawcy

 

 

Pedagog

 

Wszyscy nauczyciele

3.Pomoc uczniom w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze o tematyce zastępowania agresji, radzeniem sobie z autoagresją.

2. Trening zastępowania agresji dla uczniów szczególnie tego potrzebujących.

3. Organizowanie lekcji na temat zasad savoir-vivre’u.

4. Uświadomienie uczniom skutków prawnych związanych z występowaniem agresji.

5.Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły (monitoring).

Wychowawcy

 

 

Pedagog, psycholog

 

Wychowawcy

II. Proponowanie i ukazywanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

1.Wspomaganie profilaktyki uzależnień, zastępowania agresji poprzez wskazywanie alternatywnych form zainteresowań i spędzania wolnego czasu.

1.Lekcje wychowawcze promujące lokalne środki kultury, sportu i rozrywki.

2. Eksponowanie przykładów w literaturze i filmach promujących rozwijanie zainteresowań.

3. Organizowanie wycieczek klasowych turystycznych, do kina, teatru, itp.

4. Warsztaty/lekcje wychowawcze n.t. organizowania czasu ( np. umiejętne dysponowanie czasem; Internet- pożeracz czasu, organizowanie czasu nauki)

5. Organizowanie konkursów szkolnych.

6. Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

7. Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w imprezach i zawodach sportowych (mecze nauczyciele kontra uczniowie), Dzień Sportu.

8. Zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań w szkole i poza nią.

9. Zachęcanie uczniów do pracy w wolontariacie.

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

III. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.

 

 

1.Kształtowanie praktycznych umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym.

 

 

 

.

 

 

 

1.Kształtowanie poprzez literaturę piękną wrażliwości uczuciowej i umiejętności kontaktowania się z drugim człowiekiem.

2. Stworzenie młodzieży okazji do publicznego wypowiadania się. Zachęcanie ich do udziału w dyskusji, do otwartego  wypowiadania swoich poglądów.

3. Zwracanie uwagi uczniom w przypadku zaśmiecania mowy ojczystej zapożyczeniami i skrótami z innych języków.

4. Zwracanie uczniom uwagi w przypadku zaśmiecania mowy wulgaryzmami i żargonem. Zachęcanie wyszukiwania prawidłowych wyrażeń.

 Nauczyciele języka polskiego

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 

 

IV.  Psychoedukacja uczniów w zakresie problemów okresu dorastania .

1.Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego  innych.

1.Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia poprzez:

- lekcje wychowawcze,

- imprezy sportowe,

- akcje plakatowe.

Wychowawcy

Nauczyciele w-f, WDŻ, biologii,

Samorząd uczniowski

2.Przeciwdziałanie chorobom związanym z obsesyjną dbałością o wygląd (anoreksja, bulimia, depresja, autodestrukcja) lub brakiem akceptacji dla siebie.

 

 

 

 

1.Ukazywanie uczniom wpływu mediów na kształtowanie nienaturalnych i niezdrowych wzorców wizerunku.

2. Zapoznanie uczniów z mechanizmami rozwoju chorób  (anoreksja, bulimia, tanoreksja itp.) oraz ich wpływem na zdrowie fizyczne, psychiczne i  kontakty z otoczeniem.

3. Przeprowadzenie ankiet dotyczących poziomu samoakceptacji u uczniów ( klasy I, II,III -w pierwszym roku wprowadzenia  programu. Następnie powtarzanie ankiet w przypadku podejrzenia problemów).

4. Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń chorobami związanymi z obsesyjną dbałością o wygląd.

5. Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym. Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy

 

Pedagog

 

Psycholog

 

 

 

3.Zapobieganie przedwczesnej inicjacji seksualnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej poprzez opracowanie i realizację tematyki godzin wychowawczych dotyczących AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

2. Współpraca z Sanepidem (konferencje).

3. Zaproszenie na lekcję wychowawczą lekarza , np. ginekologa.

4. Działalność propagandy wizualnej w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS:

  - ulotki,

  - gazetki ścienne, plakaty.

5. Diagnozowanie skali wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS poprzez ankiety.

 

Wychowawcy

Pedagog

Sanepid

Psycholog

4. Ochrona młodzieży przed stresem i jego skutkami.

 

 

 

 

 

 

1.Przeprowadzenie ankiet dotyczących przyczyn i skutków stresu.

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat stresu (opracowanie scenariuszy lekcji na temat metod radzenia sobie ze stresem).

 

Wychowawcy

Pedagog

 

V. Profilaktyka uzależnień.

 

1.Zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Lekcje wychowawcze dotyczące nikotynizmu, jego szkodliwości i zagrożeniach wynikających z palenia papierosów i e-papierosów.

2.Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie.

3.Podejmowanie działań eliminujących palenie papierosów (przestrzeganie norm i zasad obowią-zujących w szkole - kontrola toalet przez nauczycieli dyżurujących).

3.Przeprowadzanie ankiet na temat  dostępności palenia i poziomu „atrakcyjności” palenia u młodzieży.

4. Włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne np. " Dzień bez papierosa”, przygotowanie przez uczniów  plakatów i prezentacji na temat szkodliwości palenia.

Wychowawcy

Dyrekcja

Sanepid

 

 

 2. Zapobieganie piciu alkoholu.

 

 

 

 

1.Pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używania alkoholu.

2. Zapoznanie uczniów z treścią Uchwały Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000r. „POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE MŁODZIEŻY I ALKOHOLU” (lekcje wychowawcze).

3.Ustalenie norm dotyczących zakazu spożywania alkoholu na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

4.Uczenie umiejętności radzenia z naciskami płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy.

Wychowawcy

Pedagog

 

3. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od narkotyków i dopalaczy.

 

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (anonimowa ankieta przeprowadzona  wśród uczniów).

2.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji brania narkotyków i dopalaczy:

-ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków,

 - gazetki ścienne z wykorzystaniem plakatów,

- tematyka dotycząca narkomanii realizowana na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy oraz lekcjach biologii i wdż.

3. Spotkania dydaktyczne organizowane przez Sanepid.

4. Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na jej terenie ( monitoring).

5. Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci; dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji).

Wychowawcy

Pedagog

 Nauczyciele biologii i WDŻ

 

4. Zapobieganie uzależnieniom od Internetu.

 

 

 

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu /smartfonu.

2.Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

3. Uświadamianie uczniom, że w Internecie znajdują się treści niesprawdzone, kłamliwe i szkodliwe.

4. Walka z plagiatem.

Wychowawcy

Pedagog

Wszyscy nauczyciele

 

VI. Wspomaganie uczniów w procesie edukacji.

 

 

1.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

 

 

 

1. Przeprowadzenie wywiadu  na temat przyczyn opuszczania godzin lekcyjnych przez uczniów.

2. Przeprowadzenie pogadanki na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem. Wpływu nieobecności na wyniki w nauce i na egzaminach.

3. Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach lekcyjnych. Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów.

4. Indywidualne rozmowy z uczniami  i rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia, zawieranie kontraktów. 

 

 

1.Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału nauczania (pomoc koleżeńska, konsultacje u nauczycieli).

 

2. Opracowanie metod wspomagania dla uczniów drugorocznych
i promowanych warunkowo.

3. Opracowanie metod wspomagania uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Wychowawcy

 

Pedagog

 

Wszyscy nauczyciele

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Uczniowie

 

 

 

Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych.

 

IX. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH – działania dodatkowe.

NAUCZYCIELE

 

1.Podnoszenie kompetencji wychowawczo - profilaktycznych nauczycieli o szkolenia i treningi z zakresu uzależnień.

2.Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - wicedyrektor szkoły).

3.Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).

4.Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

RODZICE

1.Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez pedagogizację na wybrane przez rodziców tematy .

2.Przedstawienie rodzicom informacji na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne.

3.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).

4.Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Przedstawienie zalet dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję dziecka.

 

 

X.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W przypadku:

1.       Znalezienia narkotyku (pod ławką, w toalecie, szatni, na boisku):

-        Poinformować dyrektora szkoły, wicedyrektora lub (gdy poprzedni są nieobecni) pedagoga,

-        Zabezpieczyć narkotyk,

-        Dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wzywa Policję, w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu.

 

2.       Zauważenia u ucznia środka odurzającego:

            –   Natychmiast wezwać rodziców,

-        Poinformować dyrektora, wicedyrektora lub gdy poprzedni są nieobecni, pedagoga oraz wychowawcę,

-        Zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki i rzeczy osobistych ucznia),

-        Poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań,

-        Wezwać (jeśli to wskazane i możliwe) specjalistę z poradni lub punktu konsultacyjnego lub wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagających uczniom,

-        W porozumieniu z dyrektorem wezwać policję, aby zabezpieczyć narkotyk.

3.       Stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia:

-        Nie pozostawiać go samego,

-        Poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora,

-        Natychmiast wezwać rodziców (opiekunów ucznia), zmobilizować ich do wykonania badań oraz podjęcia działań w kierunku pomocy dziecku,

-        W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999,112).

4.       Stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po środkach odurzających:

-        Wezwać pielęgniarkę, pedagoga (przez osoby trzecie),

-        Wezwać pogotowie (tel. 999,112) przez osoby trzecie,

-        Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami.

5.       Podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki:

-        Poinformować o swoich spostrzeżeniach pedagoga szkolnego i dyrektora,

-        Poprosić (telefonicznie bądź listownie) rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą,

-        Umówić spotkanie „trójkąta” (rodzic, wychowawca, pedagog), zlecić wykonanie badań ,

-        Nie być pobłażliwym, ale zachować dyskrecję (w stosunku do innych uczniów).