Profilaktyka Gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I.CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II.PODSTAWY PRAWNE

III.DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV.CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V.REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI.OCZEKIWANE EFEKTY

VII.EWALUACJA

VIII.PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

1. Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka.
Z perspektywy społecznej dokonują się w nim zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny, zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

2. Wiek 13 – 16 lat określa się jako okres ryzyka ze względu na podejmowanie przez młodzież zachowań problemowych i ryzykownych. Sprzyjają temu częstokroć zmiana szkoły, zmniejszenie nadzoru rodzicielskiego oraz niezauważone przez dorosłych w porę wcześniejsze próby użycia środków niedozwolonych.Gimnazjum, ze względu na spędzanie znacznej części aktywnego życia młodzieży, jest głównym terenem działań profilaktycznych.

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

3)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

4)Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

5)Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

6)Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7)Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8)Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2000 - 2005

9)Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

10)Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

11)Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

12)Statut Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

13)Program Wychowawczy

14)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych

 

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez wygaszone Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że
-młodzież sporadycznie pali papierosy,
-młodzież sporadycznie wagaruje,
-młodzież ma utrudniony dostęp do środków niedozwolonych (alkoholu, środków odurzających, w tym dopalaczy),
- w szkole istnieje niewielki problem agresji słownej i fizycznej.

 

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

1.Przeciwdziałanie ewentualnym uzależnieniom (alkohol, nikotyna, narkotyki, w tym dopalacze).

2.Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

3.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

 1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz palenie tytoniu nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.
 2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.
 3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.
 5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

 

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w maju każdego roku.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów.
 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia.
 3. Trening asertywności.
 4. Trening zastępowania agresji.
 5. Podnoszenie świadomości uczniów na temat odpowiedzialności za własne czyny.
 6. Podnoszenie świadomości uczniów na temat praw dziecka i praw człowieka.
 7. Zwiększanie integracji uczniów rozpoczynających naukę w szkole.
 8. Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Udział w akcji „Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu” (akcja plakatowa na korytarzach szkoły – odp. Nauczyciel biologii, pogadanki w klasach – odpowiedzialni wychowawcy).
  2. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” (akcja plakatowa – odpowiedzialny nauczyciel biologii).
  3. Udział w kampanii z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS (akcja plakatowa – odpowiedzialny nauczyciel biologii, lekcje wychowawcze – wychowawcy klas)
  4. Trening zastępowania agresji (dla wytypowanej grupy uczniów, organizator – pedagog).
  5. Szkolna konferencja na temat szkodliwości środków psychoaktywnych w tym dopalaczy (organizator – p. Maciej Wasiluk).
  6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Prokuratury, Sądu, lekarzami (godziny wychowawcze, odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  7. Zapoznanie uczniów podczas godzin wychowawczych z prawami dziecka i prawami człowieka (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  8. Wyświetlanie dostępnych filmów profilaktycznych podczas godzin wychowawczych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  9. Organizowanie obozów integracyjnych dla uczniów klas I (odpowiedzialni – wychowawcy).
  10. Zapoznanie uczniów z ich obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły oraz z konsekwencjami za opuszczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o premiowaniu wzorowej frekwencji (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  11. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  12. Organizowanie lekcji wychowawczych na temat zasad savoir – vivre’u (odpowiedzialni – wychowawcy klas).

 

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców.
 2. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczących skutków ewentualnego użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawienie mechanizmu uzależnienia.
 3. Przedstawienie rodzicom informacji na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne.
 4. Poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy w zakresie uzależnień.
 5. Zapoznanie rodziców z prawną odpowiedzialnością za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

 

DZIAŁANIA:

 

1.Organizowanie każdego dla rodziców roku konferencji na temat zagrożeń wynikających z użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawianie mechanizmów uzależnienia oraz na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne - prelegenci zewnętrzni (organizator – dyrektor szkoły).

2.Pogadanki zwiększające kompetencje rodziców w zakresie rozpoznawania u dzieci zagrożeń uzależnieniem od środków psychoaktywnych, tytoniu, komputerów (podczas zebrań klasowych zgodnie z planem pedagogizacji rodziców).

3.Przekazanie rodzicom podczas zebrań klasowych pełnej informacji teleadresowych instytucji udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni: pedagog i wychowawcy klas).

4.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).

5.Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Przedstawienie zalet dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję dziecka.

6.Przedstawienie rodzicom bibliografii dostępnych w Bibliotece Miejskiej w Goleniowie pozycji książkowych wspomagających proces wychowawczy (odpowiedzialni – pedagog oraz wychowawcy klas).

7.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów wychowawczych (indywidualne rozmowy z psychologiem i pedagogiem).

 

         

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Poznawanie uczniów oraz ich stosunku do środków psychoaktywnych i siłowego sposobu rozwiązywania problemów.
 2. Uaktualnienie informacji na temat używania środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły.
 3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków (w tym dopalaczy), mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom.
 4. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne.

 

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej zwiększające kompetencje w zakresie dostrzegania zagrożeń związanych z użyciem przez uczniów środków niedozwolonych(odpowiedzialny – dyrektor szkoły).
  2. Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - wicedyrektor szkoły).
  3. Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).
  4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

         

IX.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są zawarte w odrębnym dokumencie obowiązującym dla wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie, Spółka z o.o.

 

 

Program profilaktyki został przyjęty do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 25 listopada 2010 r.