Profilaktyka SP

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa Nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

 

 

I.CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

II.PODSTAWY PRAWNE

III.DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

IV.CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

V.REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

VI.OCZEKIWANE EFEKTY

VII.EWALUACJA

VIII.PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

IX.PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

WSTĘP

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły.

 

I. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

1. I etap edukacyjny, kiedy dziecko wdraża się do obowiązków szkolnych, stanowi szczególny okres wżyciu człowieka. Jest to czas przyzwyczajania do wykonania pierwszych zadań szkolnych, uczenia się współdziałania w grupie rówieśniczej oraz codziennego doświadczania oceny własnego zachowania. W tym okresie autorytetem jest nauczyciel, którego polecenia są przyjmowane bez zastrzeżeń. Problemy, z jakimi boryka się dziecko, są raczej zewnętrzne, nie zaś tkwiące w nim samym. Nauczyciel spotyka się często z brakiem podstawowych przyborów szkolnych, nieodrobieniem zadań domowych, wynikającym z braku nadzoru rodziców nad dzieckiem, dużą ruchliwością podopiecznych. Rzadko mają miejsce zachowania niebezpieczne wynikające ze świadomego działania. Nad nielicznymi przejawami agresji fizycznej przeważa nieuświadomiona do końca agresja słowna.
W II etapie edukacyjnym (zmiana nauczycieli, zwiększenie wymagań) dokonują się w dziecku zmiany w obrazie siebie, formują się nowe wzorce relacji interpersonalnych, wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń życiowych. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na kształtowanie poczucia własnej wartości. Uczeń starszych klas szkoły podstawowej szuka nowych wzorców osobowych. Pojawiają się przy tym pierwsze, wynikające z czystej ciekawości, zachowania niebezpieczne – próby użycia alkoholu, palenia papierosów, świadoma agresja fizyczna i słowna. Zintensyfikowane winny być oddziaływania profilaktyczne oraz kontynuowane w gimnazjum.

 

II. PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawą prawną programu profilaktyki są następujące akty prawne:

1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.

2)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

3)Rozporządzenie MENiS z dnia 23 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

4)Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.

5)Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

6)Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) z dnia 9 listopada 1995 r.

7)Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity) z dnia 24 kwietnia 1997 r.

8)Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2000 - 2005

9)Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

10)Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) z dnia 26 października 1982 r.

11)Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

12)Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

13)Program Wychowawczy

14)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych

 

 

III. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez wygaszoną Szkołę Podstawową Nr 7 w Goleniowie, spostrzeżenia dyrekcji, pedagoga i psychologa, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowań uczniów.
Stwierdzono, że
-uczniowie incydentalnie stosują wobec rówieśników przemoc fizyczną,
-uczniowie incydentalnie używają słów nieprzyzwoitych,
-uczniowie mają utrudniony dostęp do środków niedozwolonych i nie stwierdzono przypadków ich użycia,

- nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności wynikają z zaniedbań środowiskowych.

IV. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

1.Przeciwdziałanie ewentualnym próbom użycia środków niedozwolonych (alkohol, nikotyna, narkotyki, w tym dopalacze).

2.Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

3.Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

 

V. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.

1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, (organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację).

2.Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki,

b) koordynuje ich realizację

3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

VI. OCZEKIWANE EFEKTY

 1. Ukształtowanie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz palenie tytoniu nie jest w zgodzie ze zdrowym stylem życia.
 2. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych.
 3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Nabycie umiejętności korzystania z zasad savoir – vivre’u i podniesienie poziomu kultury osobistej.
 5. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.

 

VII . EWALUACJA

1.Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w maju każdego roku.

2.Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).

3.Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.

 

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

VIII. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów.
 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. Dostarczenie ogólnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia.
 3. Trening asertywności.
 4. Trening zastępowania agresji.
 5. Podnoszenie świadomości uczniów na temat odpowiedzialności za własne czyny.
 6. Podnoszenie świadomości uczniów na temat praw dziecka i praw człowieka.
 7. Zwiększanie integracji uczniów rozpoczynających naukę w szkole.
 8. Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Udział w akcji „Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu” (akcja plakatowa w salach lekcyjnych – odpowiedzialni wychowawcy).
  2. Alkohol szkodzi zdrowiu (pogadanki w klasach – odp. wychowawcy klas).
  3. Trening zastępowania agresji (dla wytypowanej grupy uczniów, organizator – pedagog).
  4. Szkolna konferencja na temat szkodliwości środków psychoaktywnych w tym dopalaczy dla uczniów klas II etapu edukacyjnego (organizator – p. Maciej Wasiluk).
  5. Zapoznanie uczniów podczas godzin wychowawczych z prawami dziecka i prawami człowieka (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  6. Wyświetlanie dostępnych filmów profilaktycznych podczas godzin wychowawczych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  7. Organizowanie obozów integracyjnych dla uczniów klas I (odpowiedzialni – wychowawcy).
  8. Zapoznanie uczniów z ich obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły oraz z konsekwencjami za opuszczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także o premiowaniu wzorowej frekwencji (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  9. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni – wychowawcy klas).
  10. Prowadzenie godzin wychowawczych na temat zasad savoir – vivre’u (odpowiedzialni – wychowawcy klas).

 

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców.
 2. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczących skutków ewentualnego, nawet nieświadomego użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawienie mechanizmu uzależnienia.
 3. Przedstawienie informacji na temat odpowiedzialności rodziców za popełnione czyny karalne przez ich dzieci.
 4. Zapoznanie rodziców z prawną odpowiedzialnością za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

 

DZIAŁANIA:

 

1.Organizowanie każdego roku konferencji dla rodziców (wspólnej także dla G4) na temat zagrożeń wynikających z użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przedstawianie mechanizmów uzależnienia oraz na temat odpowiedzialności rodziców za popełnione czyny karalne przez ich dzieci - prelegenci zewnętrzni (organizator – dyrektor szkoły).

2.Pogadanki zwiększające kompetencje rodziców w zakresie rozpoznawania zagrożeń wynikających z pierwszych prób użycia przez dzieci środków psychoaktywnych, tytoniu oraz niekontrolowanego czasu użytkowania komputera (podczas zebrań klasowych zgodnie z planem pedagogizacji rodziców).

3.Przekazanie rodzicom podczas zebrań klasowych pełnej informacji teleadresowych instytucji udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych (odpowiedzialni: pedagog i wychowawcy klas).

4.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).

5.Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Przedstawienie zalet dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję dziecka.

6.Przedstawienie rodzicom bibliografii dostępnych w Bibliotece Miejskiej w Goleniowie pozycji książkowych wspomagających proces wychowawczy (odpowiedzialni – pedagog oraz wychowawcy klas).

7.Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów wychowawczych (indywidualne rozmowy z psychologiem i pedagogiem).

 

         

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Poznawanie uczniów oraz ich stosunku do środków niedozwolonych oraz siłowego sposobu rozwiązywania problemów.
 2. Uaktualnienie informacji na temat pierwszych prób użycia środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły.
 3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków (w tym dopalaczy), mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom.
 4. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności dzieci i nieletnich za czyny karalne.

 

 

DZIAŁANIA:

 

  1. Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej zwiększające kompetencje w zakresie dostrzegania zagrożeń związanych z użyciem przez uczniów środków niedozwolonych(odpowiedzialny – dyrektor szkoły).
  2. Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - wicedyrektor szkoły).
  3. Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).
  4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

         

IX.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych są zawarte w odrębnym dokumencie obowiązującym dla wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie, Spółka z o.o.

 

 

Program profilaktyki został przyjęty do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 25 listopada 2010 r.