Zakwalifikowani do eliminacji rejonowych

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018.

 

Szkoła Podstawowa Nr 8

1.      Konkurs Języka Polskiego – Maja Bolechowska 7a, Kacper Pędziwiatr 7b

2.      Konkurs Matematyczny – Kacper Pędziwiatr 7b, Maja Bolechowska 7a

3.      Konkurs Języka Angielskiego – Filip Bartoszewicz 6a, Maja Bolechowska 7a, Kacper Pędziwiatr 7b

 

 

Gimnazjum Nr 4

1.      Konkurs Chemiczny – Wojciech Antoniak 3b

2.      Konkurs Polonistyczny – Zuzanna Mańkowska 3b, Jakub Gołębiewski 3b

3.      Konkurs Języka Angielskiego – Jakub Gołębiewski 3b, Milena Kubinowska 3a

4.      Konkurs Matematyczny – Oskar Iwanek 3b, Adrianna Skrzecz 3b

5.      Konkurs Geograficzny – Wojciech Antoniak 3b, Bartłomiej Buryszek 3b

6.      Konkurs Języka Niemieckiego – Milena Kubinowska 3a, Julia Mużyło 3b

7.      Konkurs Fizyczny – Wojciech Antoniak 3b, Bartłomiej Buryszek 3b

8.      Konkurs Historyczny – Zuzanna Mańkowska 3b, Martyna Stefaniak 3b

9.      Konkurs Biologiczny – Jakub Gołębiewski 3b, Wojciech Antoniak 3b

10.  Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie – Anita Wieczorek 3b, Olaf Laps 3b

Terminy eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych

Zarządzenie dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

oraz

 Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 02 października 2017 r.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 zarządzam, co następuje:

I. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 10:00

w sali 1 Konkursu Języka Polskiego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Klaudia Wojda

2.      Członek – Beata Nawrocka

3.      Członek – Joanna Makowska

II. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 13:00

w sali 1 Konkursu Matematycznego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Sylwia Gerwatowska

2.      Członek – Piotr Cudziło

3.      Członek – Ewa Jakubowska

III. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 10:00

w sali 1 Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Magdalena Jurczak

2.      Członek – Anna Stańczak – Mańkowska

3.      Członek – Agata Kamińska

IV. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 13:00

w sali 1 Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Aleksandra Smoter

2.      Członek – Małgorzata Grzelak

3.      Członek – Małgorzata Milewska

V. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 10:00 

w sali 2 Konkursu Chemicznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Anna Ćmil

2.      Członek – Magdalena Subocz

3.      Członek – Marta Osińska

VI. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 13:00

w sali 2 Konkursu Polonistycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Olga Swirog

2.      Członek – Klaudia Wojda

3.      Członek – Joanna Cudziło

VII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Magdalena Bielczuk

2.      Członek – Piotr Cudziło

3.      Członek – Elżbieta Spór

VIII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 17 października 2017 r. o godzinie 13:00  

w sali 2 Konkursu Matematycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Sylwia Gerwatowska

2.      Członek – Piotr Cudziło

3.      Członek – Magdalena Subocz

IX. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 18 października 2017 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Geograficznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Kamila Bolechowska

2.      Członek – Sylwia Gerwatowska

3.      Członek – Klaudia Wojda

X. .Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 18 października 2017 r. o godzinie 13:00 

w sali 2 Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Aleksandra Smoter

2.      Członek – Anna Ćmil

3.      Członek – Małgorzata Milewska

XI. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Fizycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Sylwia Gerwatowska

2.      Członek – Anna Stańczak – Mańkowska

3.      Członek – Anna Ćmil

XII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 19 października 2016 r. o godzinie 13:00

w sali 2Konkursu Historycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Joanna Cudziło

2.      Członek – Piotr Cudziło

3.      Członek – Sylwia Gerwatowska

XII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Biologicznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Anna Ćmil

2.      Członek – Magdalena Subocz

3.      Członek – Elżbieta Spór

XIII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 13:00

w sali 2 Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie  dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Joanna Cudziło

2.      Członek – Magdalena Subocz

3.      Członek – Anna Stańczak – Mańkowska

XIV. Na rozwiązanie każdego testu uczniowie gimnazjum mają 60 minut, uczniowie szkół podstawowych mają 45 minut liczone od chwili ogłoszenia rozpoczęcia konkursu przez przewodniczącego, po zakodowaniu zestawów.

XV. Uczeń spóźniony (wejście do sali po ogłoszeniu przez przewodniczącego rozpoczęcia rozwiązywania testu) nie bierze udziału w konkursie.

XVI. Zgłoszenia chętnych uczniów przyjmuje bezpośrednio przewodniczący przedmiotowej komisji konkursowej bądź nauczyciel uczący ucznia, który w przypadku przyjęcia zgłoszenia jest obowiązany przekazać zgłoszenie przewodniczącemu komisji jeszcze tego samego dnia.

XVII. Przewodniczący każdej komisji na dwa dni przed danym konkursem przekazuje dyrektorowi szkoły listę uczniów, którzy wezmą w nim udział.

XVIII. Arkusze testów etapu szkolnego konkursów przedmiotowych, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, nie mogą wykraczać poza podstawę programową danego przedmiotu.

XIX. Kodem ucznia będzie jego numer PESEL. Uczeń winien mieć przy sobie numer PESEL. Testy niezakodowane prze ucznia numerem PESEL, zakodowane w inny sposób lub podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą sprawdzane.

XX. Uczeń biorący udział w konkursie winien mieć przy sobie legitymację szkolną.

XXI. Komisja dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów wg klucza odpowiedzi w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda praca  powinna być czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji Konkursowej.

XXII. Szkolna komisja konkursowa sporządza protokół (w wersji elektronicznej i papierowej) z etapu szkolnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do Regulaminu i niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły.

XXIII. Do etapu rejonowego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku nieosiągnięcia przez uczniów wymaganej punktacji, do etapu rejonowego przechodzi tylko 2 uczestników z najwyższymi wynikami (jednak wynik nie może być niższy niż 30% ).

XXIV. Wszyscy członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia konkursu winni podpisać i złożyć u dyrektora szkoły oświadczenie o tajemnicy i bezstronności, które stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu.

XXV. Zobowiązuję wychowawców do niezwłocznego poinformowania uczniów o terminach eliminacji szkolnych oraz o przysługujących im prawach wynikających z Regulaminu opublikowanego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

Harmonogram podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla uczniów i w pokoju nauczycielskim.

 

 

Goleniów, 02 października 2017 r.                                                                          dyr. Remigiusz Podstawczuk              

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2017-2018

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2017/2018.

 I. Źródła planu:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018;
 2. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

 

 II. Cele nadzoru:

 

1.  Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

2.  Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3.  Monitorowanie wybranych obszarów pracy szkoły.

4.  Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły. 

5.  Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 III. Formy realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 

1.      Obserwacje lekcji i innych zajęć.

2.      Monitorowanie efektów nauczania, wychowania i opieki.

3.   Analiza dokumentacji.

4.   Ankiety, wywiady.

 IV. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej wraz z harmonogramem jej przeprowadzania:

 

 Lp.

Przedmiot ewaluacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (Wymaganie 3.)

III - IV  2018

Zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej (bezpośrednio odpowiedzialna: przew. p. Renata Jarmuł)

Monitorowanie efektywności nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach VII (XI 2017, I, III, V 2018 – odpowiedzialna p. Sylwia Gerwatowska).

Monitorowanie jakości edukacji informatycznej w edukacji wczesnoszkolnej (XI 2017 / III 2018 – I wicedyrektor)

Monitorowanie jakości edukacji przyrodniczej w klasach VII (V 2018 – II wicedyrektor)

Uwaga! O wynikach badania efektywności nauczania wychowawcy winni informować rodziców podczas zebrań klasowych.

 

 V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa:

 

1. Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych (I 2017, VI 2018, I wicedyrektor).

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustaleniami przedmiotowego rozporządzenia – księga uczniów, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki świetlicy, pedagoga, logopedy, zajęć pozalekcyjnych (XI 2017, VI 2018 - II wicedyrektor).

3.  Prawidłowość i celowość organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych XI 2017 /  V 2018 – III wicedyrektor).

4. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej (I i IV 2018 – II wicedyrektor).

5.  Realizacja zadań w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII (V 2018 – III wicedyrektor).

6. Realizacja obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas przerw międzylekcyjnych (doraźnie – I wicedyrektor)

 VI. Prowadzenie działań rozwojowych poprzez organizowanie narad i szkoleń:

1.      Szkolenia w zakresie użytkowania e-dziennika oraz wykorzystania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym (według potrzeb – p. Piotr  Cudziło).

2.      Wypalenie zawodowe nauczycieli (p. Katarzyna Szałajska – Bedanarz, 7 XI 2017 r.).

3.      Tematyka szkolenia w II semestrze (5 IV 2018 r.) do ustalenia przez radę pedagogiczną.

 

VII. Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2017/2018.

Cel - diagnoza w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz wychowanka;
 2. Efektywności realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym, w tym w szczególności w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 3. Sposobów realizacji wniosków z zewnętrznych egzaminów;
 4. Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 5. Dbałości o poprawność językową uczniów, w tym kulturę słowa;
 6. Aktywności dzieci / uczniów podczas zajęć;
 7. Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu   oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych;
 8. Częstotliwości zadawania i jakości sprawdzania zadań domowych;
 9. Wartości merytorycznej uwag i komentarzy do prac klasowych i sprawdzianów;
 10. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 11. Przestrzegania ustaleń WSO, w tym rytmiczności oceniania uczniów;
 12. Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą.

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot / Zajęcia

Termin

Obserwujący

       
       
       

Dorota Vincurkova

Język polski

X 2017 / II 2018

dyrektor / II wicedyrektor

Klaudia Wojda

Język polski

X 2017 / II 2018

dyrektor / II wicedyrektor

Osińska Marta

Język hiszpański

XI 2017

III wicedyrektor

Makowska Joanna

Język angielski

X 2017 / III 2018

dyrektor / II wicedyrektor

Dzwonkowska Katarzyna

Język hiszpański

X 2017 / II 2018

II wicedyrektor / I wicedyrektor

Awłas Nadia

Język hiszpański

X 2017 / III 2018

III wicedyrektor

Kowalczyk Agnieszka

Matematyka

XI 2017 / III 2018

dyrektor / I wicedyrektor

Ćmil Anna

Chemia

XII 2017 / III 2018

I wicedyrektor / III wicedyrektor

Grabowska – Rojek Małgorzata

Fizyka

X 2017 / IV 2018

I wicedyrektor / dyrektor

Smoter Aleksandra

Język niemiecki

II 2018

I wicedyrektor

Spór Elżbieta

Religia

II 2018

III wicedyrektor

Pniewski Maciej

Technika

XI 2018

I wicedyrektor

Grzelak Małgorzata

Godzina z wychowawcą

XII 2017

III wicedyrektor

Pułka Bartosz

Zajęcia szachowe

XI 2017

III wicedyrektor

Pomocka Urszula

Plastyka

XII 2017

II wicedyrektor

Karasiak Izabela

Informatyka

XII 2017

I wicedyrektor

Otrząsek Agnieszka

Zajęcia komputerowe

I 2018

I wicedyrektor

Jakubowska Ewa

Zajęcia komputerowe

II 2018

I wicedyrektor

Chadaś Elżbieta

Wychowanie przedszkolne

X 2017 / II 2018

III wicedyrektor / I wicedyrektor

Iwanicka Wioletta

Wychowawca świetlicy

XI 2017 / I 2018 / IV 2018

III wicedyrektor / II wicedyrektor / I wicedyrektor

 

 

 Goleniów, 12 września 2017 r.                                        dyr. Remigiusz Podstawczuk      

Konkursy kuratoryjne - harmonogram

                                                                                                                 Zarządzenie dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

oraz

 Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 19 września 2016 r.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 zarządzam, co następuje:

I. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 30 września 2016 r. o godzinie 13:30

w sali 2 Konkursu Języka Polskiego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Joanna Setna

2.      Członek – Olga Swirog

3.      Członek – Sylwia Gerwatowska

II. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 27 września 2016 r. o godzinie 13:30

w sali 2 Konkursu Matematycznego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Agnieszka Kuczkowiak

2.      Członek – Joanna Setna

3.      Członek – Piotr Cudziło

III. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 29 września 2016 r. o godzinie 12:50

w sali 2 Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów SP 8 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Magdalena Bielczuk

2.      Członek – Magdalena Jurczak

3.      Członek – Dorota Kąkol

IV. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 3października 2016 r. o godzinie 13:00

w sali 2 Konkursu Polonistycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Olga Swirog

2.      Członek – Sylwia Gerwatowska

3.      Członek – Anna Ćmil

V. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 4 października 2016 r. o godzinie 13:00  

w sali 2 Konkursu Matematycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Agnieszka Kuczkowiak

2.      Członek – Anna Stańczak - Mańkowska

3.      Członek – Magdalena Bielczuk

VI. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 3 października 2016 r. o godzinie 10:00 

w sali 2 Konkursu Chemicznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Anna Ćmil

2.      Członek – Sylwia Gerwatowska

3.      Członek – Dorota Kąkol

VII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 7 października 2016 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Biologicznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Anna Ćmil

2.      Członek – Krzysztof Grabowski

3.      Członek – Dorota Kąkol

VIII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 5 października 2016 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Geograficznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Kamila Bolechowska

2.      Członek – Aleksandra Smoter

3.      Członek – Piotr Cudziło

IX. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 4 października 2016 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Magdalena Jurczak

2.      Członek – Aleksandra Smoter

3.      Członek – Anna Ćmil

X. .Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 5 października 2016 r. o godzinie 13:00 

w sali 2 Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Aleksandra Smoter

2.      Członek – Kamila Bolechowska

3.      Członek – Piotr Cudziło

XI. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 6 października 2016 r. o godzinie 10:00

w sali 2 Konkursu Fizycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Piotr Cudziło

2.      Członek – Olga Swirog

3.      Członek – Elżbieta Spór

XII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 6 października 2016 r. o godzinie 13:00

w sali 2Konkursu Historycznego dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Joanna Cudziło

2.      Członek – Magdalena Jurczak

3.      Członek – Magdalena Bielczuk

XIII. Powołuję komisję do przeprowadzenia w dniu 7 października 2016 r. o godzinie 13:00

w sali 2 Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie  dla uczniów G 4 – w składzie:

1.      Przewodniczący – Joanna Cudziło

2.      Członek – Sylwia Gerwatowska

3.      Członek – Katarzyna Dzwonkowska – Turkiewicz

XIV. Na rozwiązanie każdego testu uczniowie mają 60 minut liczone od chwili ogłoszenia rozpoczęcia konkursu przez przewodniczącego, po zakodowaniu zestawów.

XV. Uczeń spóźniony (wejście do sali po ogłoszeniu przez przewodniczącego rozpoczęcia rozwiązywania testu) nie bierze udziału w konkursie.

XVI. Zgłoszenia chętnych uczniów przyjmuje bezpośrednio przewodniczący przedmiotowej komisji konkursowej bądź nauczyciel uczący ucznia, który w przypadku przyjęcia zgłoszenia jest obowiązany przekazać zgłoszenie przewodniczącemu komisji jeszcze tego samego dnia.

XVII. Przewodniczący każdej komisji na dwa dni przed danym konkursem przekazuje dyrektorowi szkoły listę uczniów, którzy wezmą w nim udział.

XVIII. Dotyczy wyłącznie Szkoły Podstawowej Nr 8: Przewodniczący opracowuje testy wraz z kryteriami oceny, a na dwa dni przed konkursem przekazuje dyrektorowi szkoły

w zamkniętej kopercie powielone zestawy w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczniów i w oddzielnej kopercie – kryteria oceny.

XIX. Arkusze testów etapu szkolnego konkursów przedmiotowych, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, nie mogą wykraczać poza podstawę programową danego przedmiotu.

XX. Kodem ucznia będzie jego numer PESEL. Uczeń winien mieć przy sobie numer PESEL. Testy niezakodowane prze ucznia numerem PESEL, zakodowane w inny sposób lub podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą sprawdzane.

XXI. Uczeń biorący udział w konkursie winien mieć przy sobie legitymację szkolną.

XXII. Komisja dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów wg klucza odpowiedzi w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda praca  powinna być czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji Konkursowej.

XXIII. Szkolna komisja konkursowa sporządza protokół (w wersji elektronicznej i papierowej) z etapu szkolnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do Regulaminu i niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły.

XXIV. Dotyczy wyłącznie Szkoły Podstawowej Nr 8: Do eliminacji rejonowych każdego konkursu zostanie zakwalifikowanych tylko 3 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu.

XXV. Dotyczy wyłącznie Gimnazjum Nr 4: Do etapu rejonowego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku nieosiągnięcia przez uczniów wymaganej punktacji, do etapu rejonowego przechodzi tylko 2 uczestników z najwyższymi wynikami.

XXVI. Dotyczy wyłącznie Gimnazjum Nr 4: Komisja konkursowa przesyła do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wraz z kopią protokołu oryginały prac konkursowych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

XXVII. Wszyscy członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia konkursu winni podpisać i złożyć u dyrektora szkoły oświadczenie o tajemnicy i bezstronności, które stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu.

XXVIII. Zobowiązuję wychowawców do niezwłocznego poinformowania uczniów o terminach eliminacji szkolnych oraz o przysługujących im prawach wynikających z Regulaminu opublikowanego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

Harmonogram podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla uczniów i w pokoju nauczycielskim.

 

 

Goleniów, 19 września 2016 r.                                                                                       dyr. Remigiusz Podstawczuk                               

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie oraz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017.

 I. Źródła planu:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017;
 2. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

II. Cele nadzoru:

 

1.  Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

2.  Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3.   Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły. 

4.   Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 III. Formy realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 

1.     Obserwacje lekcji i innych zajęć.

3.     Analiza dokumentacji.

4.     Ankiety

 IV. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej wraz z harmonogramem jej przeprowadzania:

 Lp.

Przedmiot ewaluacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Rodzice są partnerami szkoły (wymaganie 9.).

III - IV  2017

Zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej (bezpośrednio odpowiedzialna: przew. p. Sylwia Gerwatowska)

 Monitorowanie efektywności nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej (XI 2016, I, III, V 2017 – odpowiedzialna p. Sylwia Gerwatowska). Uwaga! O wynikach badania efektywności nauczania matematyki wychowawcy winni informować rodziców podczas zebrań klasowych.

 V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa:

 

1.   Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych (I 2017, VI 2017, I wicedyrektor).

2.   Prawidłowość prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustaleniami przedmiotowego rozporządzenia – księga uczniów, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki świetlicy, pedagoga, logopedy, zajęć pozalekcyjnych (XI 2016, VI 2017 - I wicedyrektor).

3.   Prawidłowość i celowość organizacji zajęć wsparcia psychologiczno - pedagogicznego (XI 2016 /  V 2017 – III wicedyrektor).

5. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów (październik 2016 – III wicedyrektor).

6.  Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej oraz klasach III gimnazjum (I i IV 2017 – II wicedyrektor).

9.  Realizacja zadań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjum (V 2017 – III wicedyrektor).

 VI. Prowadzenie działań rozwojowych poprzez organizowanie narad i szkoleń:

1.      Szkolenia w zakresie użytkowania e-dziennika oraz wykorzystania tablic interaktywnych i eduromów w procesie dydaktycznym (według potrzeb – p. Piotr  Cudziło).

2.      Formy współpracy z OPS (3 XI 2016 r., szkoląca  - p. Magdalena Redmerska).

3.      Mnemotechniki w nauczaniu (27 IV 2017 r., p. Dorota Kąkol).

 

VII. Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2016/2017.

Cel - diagnoza w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz wychowanka;
 2. Efektywności realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym, w tym w szczególności w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 3. Sposobów realizacji wniosków z zewnętrznych egzaminów;
 4. Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 5. Dbałości o poprawność językową uczniów, w tym kulturę słowa;
 6. Aktywności dzieci / uczniów podczas zajęć;
 7. Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu   oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych;
 8. Częstotliwości zadawania i jakości sprawdzania zadań domowych;
 9. Wartości merytorycznej uwag i komentarzy do prac klasowych i sprawdzianów;
 10. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 11. Przestrzegania ustaleń WSO, w tym rytmiczności oceniania uczniów;
 12. Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą.

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot / Zajęcia

Termin

Hospitujący

Setna Joanna

Język polski / godzina                              z wychowawcą

listopad / marzec / maj

dyrektor / III wicedyrektor / II wicedyrektor

Szymczak Klaudia

Edukacja wczesnoszkolna (ZK)

listopad

I wicedyrektor

Kaczmarek – Paśko Anna

Wychowanie przedszkolne

październik / marzec

II wicedyrektor / dyrektor

Owczarek Justyna

Edukacja  wczesnoszkolna (ZK)

grudzień

I wicedyrektor

Chadaś Elżbieta

Edukacja  wczesnoszkolna

październik / styczeń / kwiecień

II wicedyrektor / I wicedyrektor / dyrektor

Jakubowska Ewa

Edukacja wczesnoszkolna (ZK)

grudzień / kwiecień

I wicedyrektor / dyrektor

Buczma Agnieszka

Matematyka

listopad / marzec

II wicedyrektor / dyrektor

Spór Elżbieta

Religia

styczeń / kwiecień

dyrektor / III wicedyrektor

Kąkol Dorota

Przyroda

grudzień / maj

II wicedyrektor / dyrektor

Bolechowska Kamila

Geografia

marzec

dyrektor

Herdzik Tadeusz

Język polski.

listopad

dyrektor

Jarmuł Renata

Edukacja wczesnoszkolna (ZK)

luty / maj

I wicedyrektor / dyrektor

Burda Łukasz

fizyka

listopad / marzec

I wicedyrektor / II wicedyrektor

Smoter Aleksandra

Język niemiecki

październik / kwiecień

II wicedyrektor / I wicedyrektor

Grabowski Krzysztof

religia

listopad

I wicedyrektor

Traczyk Urszula

zajęcia artystyczne

październik

dyrektor

Szałapski Krzysztof

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie w gimnazjum

listopad

II wicedyrektor

Ćmil Anna

biologia / chemia

październik / luty / marzec

II wicedyrektor / I wicedyrektor / dyrektor

Magdalińska Maja

Zajęcia świetlicowe

listopad

III wicedyrektor

Kuczkowiak Agnieszka

Matematyka / godzina z wychowawcą

Listopad / marzec

dyrektor / III wicedyrektor

Karasiak Izabela

Edukacja wczesnoszkolna (ZK)

grudzień / maj

I wicedyrektor / III wicedyrektor

Pocętek – Drozd Aldona

Wychowanie fizyczne

listopad / kwiecień

dyrektor / III wicedyrektor

Grzelak Małgorzata

Wychowanie fizyczne (samoobrona)

grudzień

dyrektor

Otrząsek Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

listopad / marzec

dyrektor / III wicedyrektor

Pniewski Maciej

Wychowanie fizyczne

październik / kwiecień

I wicedyrektor / III wicedyrektor

Dzwonkowska Katarzyna

Język hiszpański

październik / styczeń / kwiecień

I wicedyrektor  / III wicedyrektor / II wicedyrektor

 

VIII. Ocena pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1538)

 1. p. Szymczak Klaudia (IV 2017)

 

 Goleniów, 15 września 2016 r.                                        dyr. Remigiusz Podstawczuk      

Wyniki szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie podaje do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych w wyniku eliminacji szkolnych do rejonowego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016:

Szkoła Podstawowa nr 8

 

Konkurs Języka Polskiego:

1. Kacper Pędziwiatr 5b

2. Mikołaj Podyma 6b

3. Hanna Biliniewicz 5a

 

Konkurs Matematyczny:

1. Kacper Pędziwiatr 5b

2. Julian Bąk 6a

3. Michał Olejnik 6a

 

Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV – VI :

1. Kacper Pędziwiatr 5b

2. Julia Obszyńska 6a

3. Michał Banasiewicz 6b

 

 

Gimnazjum nr 4

 

Konkurs Polonistyczny :

1. Weronika Ziętala III b

2. Monika Bielenis III a

3. Magdalena Chlubek III b

 

Konkurs Matematycznego :

1. Marta Prochowska III b

2. Bartosz Kraj III b

3. Wojciech Grabia III b

 

Konkurs Chemiczny :

1. Marta Prochowska III b

2. Oskar Król III b

3. Jakub Żóralski II b

 

Konkurs Biologiczny :

1. Justyna Wojsz III b

2. Magdalena Chlubek III b

3. Patrycja Dejneka III b

 

Konkurs Geograficzny :

1. Patrycja Dejneka III b

2. Aleksandra Wiśniewska III b

3. Justyna Wojsz III b

 

Konkurs Języka Angielskiego :

1. Aleksandra Lewandowska II a

2. Jakub Żóralski II b

3. Weronika Ziętala III b

                        

Konkurs Języka Niemieckiego :

1. Paweł Piórkowski III b

2. Aleksandra Wiśniewska III b

3. Patrycja Dejneka III b

4. Samanta Heinrich III a

 

Konkurs Fizyczny :

1. Justyna Wojsz III b

2. Bartosz Kraj III b

3. Monika Bielenis

 

Konkurs Historyczny :

1. Aleksandra Wiśniewska III b

2. Oskar Król III b

3. Weronika Ziętala III b

4. Aleksandra Lewandowska II a

 

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie :

1. Aleksandra Wiśniewska III b

2. Klaudia Jarmuł III a

3. Maciej Królikowski III a

 

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Dziękujemy Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów oraz przeprowadzili wszystkie konkursy. Harmonogram eliminacji rejonowych oraz wojewódzkich znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.