Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Gimnazjum nr 4

 

 

Uchwała nr 10/2015

Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

w sprawie wprowadzenia 

„Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie”

 

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie” jako załącznik do statutu szkoły w treści:

 

„Elementem, który pozwala wyrazić tożsamość szkoły, jest między innymi strój szkolny. Od naszych uczniów oczekuje się, że będą nosić strój szkolny z godnością, świadomi faktu, że jest on elementem tradycji szkoły. Dbałość o zgodność stroju szkolnego z wyznaczoną normą oraz o jego schludny wygląd jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności uczniów.

Zasady ogólne:

1.      W Gimnazjum nr 4 w Goleniowie obowiązuje następujący wzór jednolitego stroju szkolnego:

a) dla dziewcząt:

- żakiet w kolorze navi (odcień szarego) z logo szkoły;

b)   dla chłopców:

- marynarka w kolorze navi (odcień szarego) z logo szkoły.

2.      Uczniowie podczas pobytu w szkole oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz mają obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego.

3.      Wprowadzony ubiór obowiązuje wszystkich uczniów klas I w roku szkolnym 2015/2016, klas I i II w roku szkolnym 2016/2017 oraz wszystkich uczniów Gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018.

4.      Jednolity strój szkolny nie obowiązuje podczas wycieczek i zawodów sportowych.

5.      Dopuszcza się możliwość dwukrotnego braku jednolitego stroju szkolnego w semestrze. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w postaci uwagi. Kolejny brak stroju będzie skutkować zastosowaniem  unormowań zawartych w § 27 ust. 3 statutu Gimnazjum nr 4 w Goleniowie.

6.      Ostatni piątek miesiąca (jeżeli w tym dniu nie przypadają uroczystości lub inne sytuacje wymagające stroju jednolitego) będzie „dniem kolorowym”, który zwalnia ucznia z obowiązku noszenia stroju jednolitego.

7.      Kontrolę w zakresie stosowania jednolitego stroju szkolnego sprawują wychowawcy i nauczyciele”.

§ 2.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2015 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

                                                                                       Remigiusz Podstawczuk                         

 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Aneks nr 5 do Statutu w Gimnazjum

 

 

Uchwała 8/2015

 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w statucie

Aneks Nr 5

     Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(j. t. Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§1

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. W § 2 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2, pkt 4 nowym: „zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, finansową i organizacyjną szkoły”.
 2. W § 2, ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „zapewnienia warunki działania szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki”.
 3. W § 2, ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży objętej kształceniem specjalnym”.
 4. W § 5 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „Głównym celem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków wprowadzających uczniów w świat wiedzy; wdrażanie ich do samodzielności; przygotowanie do podejmowania decyzji, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie słownictwa uczniów; umożliwianie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”.
 5. W § 11 ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia”.
 6. W § 12 ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki”.
 7. W § 16 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 3 nowym: „Lekcje rozdzielone są przerwami 5 i 10 minutowymi. Wyznaczona jest jedna piętnastominutowa przerwa na obiad”.

 

 1. W § 16 dodaje się ust 5 w brzmieniu: „Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji”.
 2. W § 25 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1, pkt 16 nowym: „zespół klasowy ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin jednej pracy klasowej bądź sprawdzianu w semestrze. O zamiarze zmiany terminu przedstawiciel oddziału uczniowskiego informuje nauczyciela najszybciej jak to możliwe, najpóźniej na przerwie przed lekcją. Nauczyciel wyznacza wówczas najbliższy termin (kolejną lekcję). Nie mają w tym wypadku zastosowania ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania o liczbie prac klasowych i sprawdzianów w jednym tygodniu”. Fakt zmiany terminu nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym w miejscu lista zadań dodając nowe zadanie, podając datę realizacji oraz zaznaczenie opcji pokaż w kalendarzu”.
 3. W § 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W szkole obowiązuje jednolity strój, opisany w „Regulaminie noszenia jednolitego stroju w Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

                   Remigiusz Podstawczuk

 

          Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Statut Gimnazjum

 

STATUT GIMNAZJUM NR 4

IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

W GOLENIOWIE

 

ROZDZIAŁ I.POSTANOWIENIAOGÓLNE

 

§ 1

1.Gimnazjum jest publiczną szkołą młodzieżową, o trzyletnim cyklu kształcenia, obejmującym klasy pierwszą, drugą i trzecią, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin, dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w art. 9 ust.1, pkt 3 lit. a)-d) oraz h) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.Publiczne Gimnazjum, zwane dalej Szkołą, nosi nazwę nadaną aktem założycielskim:

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

3.Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.

4.Siedziba szkoły: 72-100 Goleniów, ul. Szkolna 13.

§ 2

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Zespół Szkół Prywatnych "SZkolna13" Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. Szkolnej 13, KRS: 0000307968, Regon: 811644652.

2.Organ prowadzący:

1)nadaje szkole pierwszy statut i zatwierdza jego zmiany;

2)podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły;

3) na wniosek dyrektora szkoły decyduje o przyznaniu pracownikom nagród i kar porządkowych;

4) zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły;

5) akceptuje program rozwoju szkoły na dany rok szkolny.

3.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 3

1.Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne służą do realizacji zadań statutowych.

2.Nauka w gimnazjum jest bezpłatna.

§ 4

1.Gimnazjum przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.W przypadku braku możliwości organizacyjnych do przyjęcia wszystkich chętnych uczniów decyduje kolejność zapisu.

3.Gimnazjum prowadzi oddziały ogólnodostępne.

ROZDZIAŁ II.CELEIZADANIAGIMNAZJUM

§ 5

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz własny program wychowawczy, program profilkatyczny i program rozwoju szkoły.

2.Głównym celem gimnazjum jest stowrzenie optymalnych warunków wprowadzających uczniów w świat wiedzy; wdrażanie ich do samodzielności; przygotowanie do podejmowania decyzji, w tym decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.

3.Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i społecznego w poszanowaniu godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4.Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej.

5.W gimnazjum prowadzone są zajęcia dodatkowe:

1)wspomagające realizację programów nauczania,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zaplanowane i organizowane przez dyrektora i nauczycieli szkoły każdego roku po wcześniejszym rozpoznaniu i analizie potrzeb w formie: imprez wewnątrzszkolnych, kół zainteresowań, konsultacji, wycieczekoraz uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i imprezach pozaszkolnych,

3) zajęcia sportowo-rekreacyjne;

4) zajęcia wyrównawcze.

6.Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagoga.

§ 6

1.Podstawą działalności gimnazjum są:

1)podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów,

2)szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

3)program wychowawczy i program profilaktyczny, uchwalone na trzyletni okres obowiązywania przez radę pedagogiczną w uzgodnieniu z radą rodziców i po uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego,

4)ramowy i szkolne plany nauczania,

5)obowiązujące zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i opracowany na ich podstawie Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 7

1.W zakresie nauczania gimnazjum zapewnia uczniom:

1)poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

2)dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

3)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;

4)doskonalenie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

5)traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

6)poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

7)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

8)poszerzanie wiedzy o Regionie Zachodniopomorskim i jego roli w Euroregionie Pomerania.

2.Gimnazjum zapewnia warunki do nabywania umiejętności:

1)planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

2)skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3)efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4)twórczego myślenia;

5)wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6)poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

7)stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

8)rozwijania sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań;

9)przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

3.W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele gimnazjum zmierzają do tego, aby uczniowie:

1)znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2)rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3)mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i edukacji na etapie gimnazjum;

4)byli samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i za innych, wolność własną z wolnością innych;

5)poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6)uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7)przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8)kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w gimnazjum wspólnoty nauczycieli i uczniów.

4.Gimnazjum zapewnia opiekę i pomoc uczniom potrzebującym wsparcia z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych w zakresie:

1)organizacji zajęć wyrównujących z przedmiotów obowiązkowych w formie konsultacji;

2)organizacji wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych;

3)współpracy z domem rodzinnym;

4)współpracy z psychologiem i lekarzem specjalistą;

5)działań opiekuńczych i profilaktycznych, odpowiednio do istniejących potrzeb;

6) zapewnienia w miarę możliwości finansowych placówki podręczników oraz występowania do ośrodka pomocy społecznej przyznanie obiadów bezpłatnych.

§ 8

1. Ważną rolę w realizacji zadań statutowych gimnazjum pełni współpraca z rodzicami, którzy mają prawo do:

1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w gimnazjum i danym oddziale uczniowskim;

2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga i dyrektora szkoły;

4)uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5)wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły;

6)zapoznania się z kalendarzem stałych spotkań przedstawianym na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu każdego roku;

7) pisemnej informacji nt. braków programowych i przewidywanych dla ucznia klasyfikacyjnych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowaniana miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych, każdorazowo na swój wniosek do pisemnego uzasadnienia oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej uzyskanej przez ucznia oraz bez wnioskowania do każdorazowego niezwłocznego otrzymywania poprawionych i ocenionych prac pisemnych ucznia do wglądu;

8)udziału w comiesięcznych zebraniach klasowych, imprezach organizowanych przez szkołę, działaniach Rady Rodziców.

2.Rodzice mają obowiązek do:

1)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i warunków do przygotowania się do zajęć;

2)pisemnego usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka wynikającej z jego krótkiej niedyspozycji lub dłuższej choroby. W przypadku dłuższego zwolnienia (powyżej 5 dni) winni niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie lekarskie dyrektorowi szkoły;

3)stawienia się na każde wezwanie dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub nauczyciela przedmiotu, gdy dobro dziecka tego wymaga;

4)zapewnienia dziecku w miarę posiadanych środków podręczników, przyborów szkolnych, zmiennego obuwia w okresie zimowym, stroju galowego.

5)informowania wychowawcy, dyrektora szkoły o sprawach mogących mieć korzystnylub ujemny wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

§ 9

1. Gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez:

1)indywidualny stały kontakt dyrektora szkoły i pedagoga szkolnegoz przedstawicielami wyżej wymienionych instytucji w zakresie profilaktyki i doradztwa zawodowego oraz doraźnie w sytuacjach kryzysowych;

2) wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla siedziby o przebadanie uczniów pod kątem podejrzenia występowania deficytów rozwojowych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) oraz konieczności organizowania indywidualnego nauczania;

3)pisemne wnioskowanie o udzielenie uczniowi wsparcia materialnego.

 

ROZDZIAŁ III.ORGANYGIMNAZJUM

§ 10

Organami gimnazjum są:

1)Dyrektor szkoły,

2)Rada Pedagogiczna,

3)Rada Rodziców,

4)Samorząd Uczniowski.

 

§ 11

1.Dyrektor gimnazjum kieruje szkołą w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 września1991 r.o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w oparciu o statut szkoły.

2.Dyrektor gimnazjum w szczególności:

1)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;

2)reprezentuje szkołę na zewnątrz;

3)sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, jest przewodniczącym rady pedagogicznej i organizuje jej pracę;

4)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

5)wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;

6)realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

7)prowadzi politykę kadrową;

8)informuje dyrektora publicznego gimnazjum, w którego obwodzie uczeń mieszka,o przyjęciu ucznia do szkoły oraz o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego;

9)wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie nauczycielom nagród, dodatków motywacyjnych oraz kar porządkowych;

10)każdego roku opracowuje i nadzoruje realizację programu rozwoju szkoły;

11)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wszystkimi organami szkoły oraz organem prowadzącym.

§ 12

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

5.Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły;

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

3)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu.

8.Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

9.W celu pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektor może tworzyć zespoły rady pedagogicznej - przedmiotowe i wychowawcze oraz doraźne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.

10.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególnościustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

11.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13.Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy posiedzeń.

14.Zebrania rady są protokołowane.

15.Rada pedagogiczna jest zobowiązana do cyklicznych szkoleń z zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

16.Udział nauczycieli w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkowy.

§ 13

1.W gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie jest sprzeczny ze statutem gimnazjum.

4.Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

5.W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 14

1.W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin przyjęty przez ogół uczniów.

4.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów gimnazjum.

5.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

6.Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów, takich jak:

1)prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)prawa do organizacji życia gimnazjum, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)prawa redagowania i wydawania gazety gimnazjalnej;

5)prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrektorem szkoły;

6)prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 15

1. Organy szkoły: dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i samorząd uczniowski współpracują ze sobą na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz w celu tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa.

2.Współpraca polega na:

1)stałym, corocznym badaniu przez dyrektora klimatu szkoły poprzez ankiety, rozmowy, hospitowanie imprez wewnątrzszkolnych i spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego;

2)uczestnictwie dyrektora szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego w posiedzeniach Rady Rodziców celem udzielania informacji na temat wyników diagnoz wybranych obszarów pracy szkoły, przedstawiania osiągnięć, planów rozwoju szkoły i szukania sposobów rozwiązywania problemów;

3)uczestnictwie rodziców w życiu szkoły (imprezy, wycieczki, zebrania, planowanie działań na rzecz danego oddziału i ogółu), pomocy w rozwiązywaniu problemów i szukaniu sojuszników na rzecz rozwoju gimnazjum, informowaniu o dostrzeżonych uchybieniach w codziennej pracy szkoły,

4)uczestnictwie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego we fragmentach posiedzeń Rady Pedagogicznej celem przedstawienia swoich osiągnięć, zamierzeń, potrzeb i problemów.

3. Przyjmuje się sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły:

1)Ewentualny spór między organami szkoły powinien być w pierwszej kolejności wyjaśniony między zainteresowanymi stronami. Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać wewnątrz szkoły także przy pomocy innych organów wewnątrzszkolnych, stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

2)Spory i konflikty między uczniem/uczniami a nauczycielem, rodzicem/rodzicami (prawnymi opiekunami) a nauczycielem winny być w pierwszej kolejności wyjaśniane między zainteresowanymi stronami. W przypadku braku porozumienia stronom przysługuje prawo do wnioskowania o mediacje do organów szkoły.

3)W przypadku indywidualnego naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, nauczyciela lub pracownika obsługi szkoły uczniowi/rodzicowi (prawnemu opiekunowi)przysługuje odwołanie w pierwszej kolejności do wychowawcy, pedagoga, a w przypadkach drastycznych – bezpośrednio do dyrektora szkoły. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia/rozwiązania sprawy wewnątrz szkoły pokrzywdzonemu przysługuje prawo odwołania do Rzecznika Praw Dziecka lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ IV.ORGANIZACJAGIMNAZJUM

§ 16

1.Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział uczniowski. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 24. W wyjątkowych sytuacjach rodzinnych dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwiekszeniu liczby uczniów w odddziale.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Lekcje rozdzielone są przerwami 10-minutowymi. Wyznaczona jest jedna półgodzinna przerwa na obiad.

4. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii wynikają z odrębnych przepisów o organizacji roku szkolnego.

§ 17

1.Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas zajęć języka obcego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 18

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja każdego roku.

2.W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 19.

1.W gimnazjum funkcjonuje Szkolne Centrum Informacji (wypożyczalnia i czytelnia), zwane dalej SCI, które pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.SCI jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

3.Z SCI mogą codziennie korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum, rodzice, studenci na praktyce pedagogicznej, a po uzyskaniu zgody dyrektora gimnazjum, także inne osoby.

4.Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dokumentację określoną określoną w odrębnych przepisach, która jest kontrolowana przez dyrektora szkoły; planuje swoją pracę i dwukrotnie w ciągu roku podczas posiedzeń plenarnych zdaje sprawozdanie z podjętych działań Radzie Pedagogicznej, dba, by księgozbiór był każdego roku aktualizowany.

5.Nauczyciel bibliotekarz udostępnia książki i inne źródła informacji, rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez wystawki nowo zakupionych książek, gazetki ścienne i konkursy czytelnicze, organizowanie aktywu bibliotecznego, wycieczki do wypożyczalni miejskich.

6.Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi biblitekami miejskimi, włączając do tego uczniów szczególnie zainteresowanych, tzw. „aktyw biblioteczny“.

7.Godziny otwarcia SCI każdego roku ustala dyrektor szkoły zgodnie z potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 20

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców bądź nie mają odpowiednich warunków do nauki w domu, w gimnazjum organizowane są zajęcia pozalekcyjne, w tym sportowe, otwarte jest również SCI.

ROZDZIAŁ V.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 21

1.Gimnazjum zatrudnia nauczycieli, pedagoga oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

3.Jeżeli w gimnazjum jest co najmniej 12 oddziałów to tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego kompetencje ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami i podaje do wiadomości pozostałym organom szkoły.

§ 22

1.Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Nauczyciele mają prawo do:

1) decydowania o wyborze programu nauczania spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, wyboru podręcznika, metod pracy na lekcjach spośród uznanych przez współczesną dydaktykę;

2) stałego rozwoju oraz wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;

3) szacunku i poszanowania godności własnej przez innych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);

4) oceny własnej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Nauczyciele mają obowiązek:

1)dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na jej terenie i poza terenem szkoły oraz podczas przerw międzylekcyjnych;

2)stosować w pracy dydaktycznej wszytkie niezbędne i posiadane przez szkołę pomoce dydaktyczne i środki audiwizualne, a we wszystkich działaniach dydaktycznychi wychowawczych dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia;

3)przestrzegać wszystkich ustaleń Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie;

4)prowadzić dokumnetację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami;

5)w realizacji planów pracy szkoły współpracować ze wszystkimi organami szkoły;

6)doskonalić własny warsztat pracy;

7)dbać o powierzone mienie szkolne, w tym o salę lekcyjną.

4.Praca nauczycieli jest hospitowana i oceniana – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23

1. W gimnazjum pracuje pedagog – rzecznik ucznia, czuwający nad właściwym rozwojem uczniów, organizujący opiekę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i zdrowotną.Posiada zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły, zgodny z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

2. Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozeznanych potrzeb;

3) organizowanie i porowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznejdla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów wychowawczego i profilkatycznego;

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3. W swoich działaniach pedagog współpracuje ze wszystkimoi organami szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i organizacjami, których statutowym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom.

4. Pedagog prowadzi dokumnetację określoną w odrębnych przepisach.

§ 24

1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.Wychowawca oddziału jest zobowiązany do realizacji zadań statutowych szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, organizowania doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia we współdziałaniu z organami szkołyi rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się powierzonym oddziałem uczniowskim przez cały cykl kształcenia w szkole.

4.W uzasadnionych systuacjach rodzice i uczniowie mają możliwość wnioskowania o zmianę wychowawcy.

5.Szczegółowe zadania wychowawcy określa dyrektor szkoły w odrębnym dokumencie: „Szczegółowe zadania nauczycieli Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlondaw Goleniowie, którym powierzono funkcję wychowawcy oddziału”, który jest zgodnyze statutem szkoły.

ROZDZIAŁ VI.UCZNIOWIEGIMNAZJUM

§ 25

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1)korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem;

3)ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności; zachowania w tajemnicy powierzonych przez niego informacji;

4)korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;

5)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6)swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobra innych osób);

7)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9)pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

10)korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

11)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;

12)przestrzegania w stosunku do niego wszystkich uregulowań Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie;

13)reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów artystycznych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

14) zwolnienia z pytania go na lekcji w dniu, w którym wylosowano jego „szczęśliwy numerek”(dotyczy tylko odpowiedzi ustnych i kartkówek);

15) nieodpłatnego skorzystania w sytuacjach wyjątkowych z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły;

16) zespół klasowy ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin jednej pracy klasowej bądź sprawdzianu w semestrze. O zamiarze zmiany terminu przedstawiciel oddziału uczniowskiego informuje nauczyciela najszybciej jak to możliwe, najpóźniej na przerwie przed lekcją. Nauczyciel wyznacza wówczas najbliższy termin (kolejną lekcję). Nie mają w tym wypadku zastosowania ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania o liczbie prac klasowych i sprawdzianów w jednym tygodniu. Fakt zmiany terminu nauczyciel odnotowuje na końcu dziennika lekcyjnego (kolorem czerwonym) w miejscu przeznaczonym na notatki;

17) za zgodą dyrektora szkoły i pod opieką nauczycieli do organizowania dyskotek, imprez kulturalnych, prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

18) pełnego wypoczynku podczas ferii zimowych, przerw świątecznych - nie zadaje się wówczas pisemnych prac domowych. Z piątkowych zajęć lekcyjnych również nie zadaje się prac pisemnych na poniedziałek;

19) ubiegania się w przypadku szczególnych uzdolnień i zainteresowań o realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 26

1. Uczeń ma obowiązek:

1) dbać o honor i dobre imię szkoły;

2)dbać o własne i innych uczniów oraz pracowników szkoły życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo; dbać o wspólne mienie, ład i porządek w szkole; uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, nie powinien przynosić przedmiotów wartościowych;

3)brać aktywny udział w lekcjach, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uczestniczyć we wszystkich lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie lekcji, punktualnie przybywać na zajęcia.

4)przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego, traktować z szacunkiem wszytkich uczniów i pracowników szkoły, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią;

5)usprawiedliwiać w terminie tygodniowym wszystkie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

6)naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody w okresie do dwóch tygodni. Przyznanie się do winy i naprawienie szkody w ustalonym terminie wstrzymuje stosowanie surowszych niż nagana kar statutowych;

7)w przypadku nieuczestniczenia w jedno- lub kilkudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych innego oddziału wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Opuszczenie tych zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje obniżeniem oceny z zachowania zgodnie z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8)wypełniać zarządzenia i zalecenia dyrektora szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej i polecenia poszczególnych nauczycieli;

9)powiadomić o swym złym samopoczuciu nauczyciela prowadzącego zajęcia. O zwolnieniu ucznia do domu decyduje dyrektor szkoły po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami). Pod nieobecność dyrektora decyzję podejmuje wychowawca. W takim przypadku uczeń zawsze musi być odebrany ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inną pełnoletnią wskazaną przez nich osobę;

10)podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem innym oraz nie wychodzić poza teren szkoły;

11)dbać o czystość i schludność stroju szkolnego, który powinien być stonowany i estetyczny. Podczas uroczystości wynikających z planu pracy szkoły ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica. Dziewczęta nie stosują makijażu;

12) w okresie jesienno-zimowym pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni w wyznaczonym miejscu;

13)codziennie przed powrotem do domu sprawdzić wykaz zastępstw za nieobecnych nauczycieli i przygotować się do lekcji wyznaczonych w zmienionym planie;

14)każdorazowo wyłączyć urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych

2. Uczniom nie wolno zapraszać do szkoły osób postronnych bez zgody dyrektora szkoły oraz przebywać w pomieszczeniach szkolnych (salach lekcyjnych) bez opieki nauczyciela.

§ 27

1.W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2.Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1)ustna pochwała wychowawcy klasy;

2)ustna pochwała dyrektora szkoły;

3)list gratulacyjny wychowawcy do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

4)list gratulacyjny dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

5)dyplom pochwalny dla ucznia;

6)nagroda rzeczowa.

3.Wobec uczniów, nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

1)ustne upomnienie wychowawcy klasy,

2)pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

3)ustne upomnienie dyrektora szkoły;

4)pisemna nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

5)wydany przez dyrektora zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

6)przeniesienie do równoległego oddziału na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

7)wniosek dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4.Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

5.Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

6.Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu,do organu (osoby), który udzielił kary.

7.Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.

8.W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

§ 28

1.Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dyrektor szkoły po wyczerpaniu przewidzianych w § 27 ust. 3 pkt 1-6 kar.

2.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

1)spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

2)posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych;

3)stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych uczniówlub pracowników szkoły;

4)wszczynanie bójek, kradzieże, notoryczne znęcanie się psychiczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób;

5)poniżanie godności innych uczniów czy pracowników szkoły;

6)brak zmiany zachowania pomimo podjęcia wszystkich możliwych działań wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

ROZDZIAŁ VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1.Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem i napisem w otoku: Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie

2.Szkoła używa stempla o treści:

Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

72-100 Goleniów, ul. Szkolna 13

3.Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

4Na szkole umieszczona jest tablica z pełną nazwą gimnazjum.

§ 30

1.Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 31

1.Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność gimnazjum.

2.Wszelkie sprawy nie uregulowane w statucie gimnazjum rozstrzyga się na podstawiestosownych przepisów.

3.Zmiany i uzupełnienia do statutu gimnazjum mogą być dokonywane na wniosek jednego z organów szkoły.

4.Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

5Wprowadzone zmiany w statucie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

6.Po wprowadzeniu pięciu kolejnych zamian organ proawdzący ogłasza jednolity tekst statutu.

7.Statut obowiązuje od dnia 1 września 2010 r.

 

Aneks nr 1 do Statutu

Aneks Nr 1

z dnia 1 września 2010 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 w związku z § 12 ust 7Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego zmiany:

 1. W § 16 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Dopuszcza się organizację jednego dniaw tygodniu wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w sposób blokowy (kilkugodzinny) celem podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania”.
 2. W § 16 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „Organizację zajęć blokowych określa zaopiniowany przez radę pedagogiczną dokument oraz szczegółowy plan bloku/ów opracowany przez nauczyciela, uwzględniający realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przedmiotowym rozporządzeniu”.
 3. W § 16 dodaje się ust. 2c w brzmieniu: „Czas trwania bloku tych samych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na maksimum 4,5 godziny zegarowej. Nie wlicza się do niego czasu poświeconego na przerwy rekreacyjne przewidziane w planie bloku oraz czasu przeznaczonego na dotarcie do miejsca realizacji tych zajęć organizowanych poza szkołą, np. do muzeum czy parku dendrologicznego”.
 4. W § 16 dodaje się ust. 2d w brzmieniu: „Zasady oceniania podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowanych w sposób blokowy określa dokument„Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie”.
 5. W § 16 dodaje się ust. 2e w brzmieniu: „W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu realizacji zaplanowanego bloku dyrektor szkoły niezwłocznie wyznacza innego nauczyciela pozostającego do dyspozycji szkoły, który przeprowadza zajęcia z przedmiotu, którego jest realizatorem i który został włączony do nauczania blokowego w danym oddziale uczniowskim”.
 6. W § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły organizuje fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 2 godzin tygodniowo do wyboru przez uczniów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości lokalowe i kadrowe szkoły”.
 7. W § 17 dodaje się po wprowadzonym ustępie 3 punkty 1-7 w brzmieniu:

1)Uczniowie wybierają w formie pisemnej na przygotowanych drukachdo 30 czerwca danego roku szkolnego na kolejny rok szkolny fakultatywne zajęcia wychowania fizycznego spośród przedstawionych przez dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2010/2011 termin wyboru upływa 10 września 2010 r.

2)Nie organizuje się takiego rodzaju zajęć fakultatywnych, którego nie wybrało co najmniej 12 uczniów.

3)Udział ucznia w wybranych przez niego fakultatywnych zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy oraz podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i przedmiotowym systemem oceniania.

4)W uzasadnionym przypadku (pisemny wniosek ucznia wraz z podpisem rodziców/ prawnego opiekuna) uznanym przez dyrektora szkoły uczeń może zmienić wybór fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego, nie później niż do 15 września.

5)Dopuszcza się łączenie zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w formie aktywnej turystyki (rajdy piesze, rowerowe, autokarowe) w bloki 8-godzinne w soboty.

6)Dopuszcza się zwolnienie ucznia z obowiązku udziału w fakultatywnych zajęciach wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia klubu sportowego, potwierdzającego udział w wyczynowych zajęciach sportowych w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo i osiąganie w nich sukcesów na szczeblu co najmniej powiatowym. Osiągnięcia sportowe mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu klasyfikacyjnej rocznej oceny z wychowania fizycznego.

7)Zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w fakultatywnych obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły na piśmie dołączając do niego zaświadczenie klubu sportowego i przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego oraz rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia. Zwolnienie z tych zajęć nie jest rozumiane jako zwolnienie, o którym mowa w przedmiotowym rozporządzeniu, skutkującym zapisem w dokumentacji przebiegu nauczania klauzulą „zwolniony”.

Uzasadnienie:

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

Aneks nr 2 do Statutu

Aneks Nr 2

z dnia 25 listopada 2010 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 w związku z § 12 ust 7  Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego zmiany:

 1. W § 2 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym: „Organem prowadzącym gimnazjum jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13” w Goleniowie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Szkolnej 13, KRS:0000307968, Regon: 811644652”.
 2. W § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze – do 8 dni”.
 3. W § 16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty”.  

 

Uzasadnienie:

Uchwała Nr 9/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

Aneks nr 3 do Statutu

Aneks Nr 3

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

do Statutu

Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

I.                   Na podstawie § 2 ust. 2, pkt 1 Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się do niego  zmiany:

 

1.      W § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Szkoła, w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu, zamieszkałych poza Gminą Goleniów, organizuje dowóz i opiekę podczas przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 5a”.

2.      W § 7 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „Szkoła umożliwia dojazd do szkoły i powrót do domu uczniom z gminy ościennej do Gminy Goleniów na tej samej trasie i tym samym środkiem transportu, który dowozi uczniów spoza Gminy Goleniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 im.  Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, funkcjonującej pod tym samym adresem, przy ul. Szkolnej 13”.

3.      W § 7 dodaje się ust. 5b w brzmieniu: „Szkoła umożliwia dojazd tym uczniom z Gminy Goleniów, których miejsce zamieszkania znajduje się na trasie przejazdu pojazdu dowożącego uczniów spoza Gminy Goleniów”.

4.      W § 7 dodaje się ust. 5c w brzmieniu: „Koszty dowozu oraz zapewnienia opieki traktuje się jako wydatki bieżące szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty”.

5.      W § 7 dodaje się ust. 5d w brzmieniu: „Harmonogram dowozu każdego roku ustala i podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole dyrektor szkoły do dnia 25 sierpnia danego roku”.

 

II.                Zmiany w Statucie obowiązują od 1 września 2011 r.

 

                                                                                                       Podpisy Zarządu

Więcej artykułów…

 1. Aneks nr 4 do Statutu