Aneks nr 4 do WSO Gimnazjum

 

 

Uchwała nr 12/2015

 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Aneks Nr 4

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. W § 16 ust. 7 w pkt. 4 po wyrazie „klasyfikacyjnego” dodaję się wyrazy „wyrażony procentowo”.

 

 1. W § 19 ust. 3 dodaje się pkt. 1 w brzmieniu: „Wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje zakres materiału (zestaw wymagań programowych), konsultując je z zespołem przedmiotowym. Zestaw obejmuje swym zakresem treści i umiejętności zrealizowane w gimnazjum na ocenę dopuszczającą. Nauczyciel przekazuje zakres materiału uczniowi i rodzicowi (prawnemu opiekunowi) w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Nauczyciel kopię wymagań składa w gabinecie Dyrektora szkoły”.

 

 1. W § 19 ust. 3 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu: „Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do odbioru zakresu materiału na egzamin poprawkowy u nauczyciela danego przedmiotu i potwierdzenie tego na piśmie”.
 2. W § 19 ust. 3 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „Czas trwania egzaminu poprawkowego:

1)       część pisemna trwa do 40 minut,

2)       część ustna trwa do 15 minut,

3)       przerwa między obydwoma częściami egzaminu trwa 5 minut”.

 

5.       W § 19 ust. 6 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: „Uczeń zdaje egzamin poprawkowy po uzyskaniu łącznie z części pisemnej oraz części ustnej, co najmniej 70 % z punktów możliwych do uzyskania”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

            Remigiusz Podstawczuk

 

   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Aneks nr 3 do WSO Gimnazjum

 

 

Uchwała nr 9/2015

 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Aneks Nr 3

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania szkoły dokonuje się następujących zmian:

 1. W § 4 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 3 nowym: „Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom”.
 2. W § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom”.
 3. W § 6 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.
 4. W § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii”.
 5. W § 8 uchyla się ust 5 i 6.
 6. W § 8 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 7 nowym: „W dzienniku elektronicznym spóźnienia, nieobecności i usprawiedliwienia zaznacza się w odpowiednich rubrykach. Usprawiedliwienia zaznacza wyłącznie wychowawca danej klasy”.
 7. W § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „W Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ustala się bieżące oceny wg skali procentowej:

1.      stopień bardzo dobry - od 90% do 100%;

2.      stopień dobry - od 75% do 89%;

3.      stopień dostateczny - od 55% do 74%;

4.      stopień dopuszczający - od 45% do 54%;

5.      stopień niedostateczny - od 0% do 44%; ”.

 1. W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.
 2. W § 9 ust. 2 pkt 1 zastępuje się wyrazy „ Prace klasowe przechowuje się przez okres dwóch lat w gabinecie przedmiotowym” wyrazami „Prace klasowe przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu”.
 3. W § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod”.
 4. W § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu”.
 5. W § 11 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 2 nowym: „PSO (Przedmiotowy System Oceniania) jest dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz gabinecie dyrektora szkoły”.
 6. W § 17 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
 7. W § 17 ust. 9 po wyrazie „szkoły” dodaje się przecinek i wyrazy „w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

            Remigiusz Podstawczuk

 

   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

WSO Gimnazjum

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Gimnazjum Nr 4

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

 

 

Podstawa prawna: § 2, ust. 1, pkt 4 Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

 

§ 1.

1.Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)zachowanie ucznia.

 

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 2.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) nauczycielom oraz dyrektorowi szkoły informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale uczniowskim.

 

3.Oceny są informacją dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy oddziału uczniowskiego, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o efektywności procesu nauczania i wychowania.

 

4.Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach, sukcesach i przyczynach trudności w nauce oraz zachowaniu swoich dzieci poprzez:

 

1)spotkania z wychowawcą, które odbywają się według ustalonego na początku każdego roku szkolnego terminarza. Terminarz spotkań zatwierdza rada pedagogiczna.

2)indywidualne spotkania z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem i dyrektorem szkoły;

3)spostrzeżenia, uwagi, pochwały wpisywane w zeszytach przedmiotowych;

4)drogę urzędową w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia oraz rażącego naruszenia uregulowań statutu Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie.

§ 3.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (w terminie do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z nauczanych obowiązkowychi dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (zapoznają z przedmiotowym systemem oceniania);

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)przyjętych w szkole warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (w terminie do 30 września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyjętych w szkole warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 4.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowilub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 5.

1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

2.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3, ust.1, pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

3.Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania nauczycieli uczących w powierzonym jemu oddziale uczniowskim o indywidualnych zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznejw stosunku do każdego ucznia posiadającego stosowną opinię/orzeczenie.

 

§ 6.

1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczycielew szczególności winni brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie sięz obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

3.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 7.

1.Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału uczniowskiego są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz odnotować ten fakt ołówkiem w dzienniku lekcyjnym poprzez wpisanie ocen według przyjętej skali.

 

2.Informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych wychowawca oddziału uczniowskiego przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrania rodziców na drukach przygotowanych przez dyrektora szkoły. Tylko w przypadku niestawienia się na zebranie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zagrożonego oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub naganną oceną zachowania informację wysyła się listownie (listem zwykłym), a fakt ten odnotowuje się w sekretariacie w rejestrze poczty wychodzącej. Wysłanie informacji na wskazany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres do korespondencji uznaje się za dopełnienie przez wychowawcę obowiązku poinformowania o przewidywanych dla ucznia ocenach, w tym ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej.

 

3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału uczniowskiego po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

4.Roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

5.W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne (dłuższe zwolnienie lekarskie) w czasie przewidzianym na poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych bądź w czasie wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych ocenę wystawia wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel tych samych zajęć edukacyjnych, a w przypadku braku takiego nauczyciela – nauczyciel zajęć pokrewnych - w porozumieniu z wychowawcą oddziału uczniowskiego, uwzględniając oceny wystawione w dzienniku lekcyjnym i po rozmowie z zainteresowanym uczniem.

 

6.W przypadku nieobecności wychowawcy danego oddziału (dłuższe zwolnienie lekarskie) w czasie przewidzianym na poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania bądź w czasie wystawianiarocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania ocenę wystawia pedagog szkoły, zachowując procedury obowiązujące wychowawcę. W tym wypadku pedagog organizuje również zebranie, podczas którego informuje rodziców (prawnych opiekunów) na drukach przygotowanych przez dyrektora szkoły o przewidywanych klasyfikacyjnych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie zachowania.

§ 8.

1.W Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ustala się oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne w stopniach według następującej skali:

 

1)stopień celujący – 6;

2)stopień bardzo dobry – 5;

3)stopień dobry – 4;

4)stopień dostateczny – 3;

5)stopień dopuszczający – 2;

6)stopień niedostateczny – 1.

 

2.Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie:

1)znaku minus „-„

2)znaku plus „+”

 

3.W dziennikach lekcyjnych nauczyciele mogą ponadto stosować następujące znaki:

1)znak plus „+”- za aktywność ucznia podczas lekcji;

2)znak kropka „ . „- za zgłoszone na początku lekcji nieprzygotowanie się do zajęć, w tym brak zadania domowego; za brak stroju podczas lekcji wychowania fizycznego;

3)znak ukośnik„ / ”- brak oceny z pisemnej pracy ucznia (pracy klasowej, sprawdzianu, dyktanda, kartkówki) spowodowany jego nieobecnością.

 

4.W dziennikach lekcyjnych oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisuje się kolorem czerwonym, z kartkówek i dyktand ortograficznych – kolorem zielonym.

5.W dziennikach lekcyjnych nieobecności ucznia zaznacza się pionową kreską, a spóźnienie – pionową kreską wpisaną w koło.

 

6.W dziennikach lekcyjnych zaznaczone spóźnienia i nieobecności ucznia usprawiedliwia się poprzez przekreślenie poziomą kreską.

 

7.W dziennikach lekcyjnych nie dopuszcza się stosowania innych znaków niż wymienione w § 8.

§ 9.

Podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenie nauczyciela podlegają:

1.Odpowiedzi ustne ucznia:

1)Każdy uczeń, niezależnie od liczby godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, powinien być zapytany i oceniony co najmniej raz w miesiącu.

2)Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze z danych zajęć edukacyjnych. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie do lekcji nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, dyktand.

3)Przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych zajęć edukacyjnych i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do dni wolnych od zajęć szkolnych (eliminacje rejonowe – 1 dzień, eliminacje wojewódzkie – 3 dni). Zwolnienia udziela dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w którym zobowiążą się do zapewnienia uczniowi opieki w tym dniu/tych dniach.

4)Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w godzinach popołudniowych w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych w reprezentacji szkoły. Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych biorący udział w imprezach pozaszkolnych.

5)Do zwolnienia z odpowiedzi ustnych mają prawo uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego wylosowano danego dnia jako „szczęśliwy numerek”.

6)Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej na najbliższej (kolejnej) lekcji lub podczas konsultacji, nie później niż w ciągu tygodnia.

2.Prace pisemne ucznia:

Praca klasowa – forma pisemna, sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte przez uczniów po omówieniu konkretnego działu nauczania. Praca stylistyczna z języka polskiego kontroluje umiejętność posługiwania się określoną formą wypowiedzi (np. w oparciu o omówioną lekturę).Czas trwania – 1 godzina lekcyjna.

1)Terminy prac klasowych wpisywane są przez nauczyciela ołówkiem do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się 3 prace klasowe/sprawdziany w jednym oddziale uczniowskim w tygodniu. Prace klasowe powinny być poprzedzone lekcją podsumowującą/powtórzeniową. Prace klasowe musza być poprawione przez nauczyciela w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na okres dwóch dni lub do najbliższej lekcji. Prace klasowe przechowuje się przez okres dwóch lat w gabinecie przedmiotowym. Fakt niezwrócenia danej do wglądu pracy klasowej nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w miejscu przeznaczonym na notatki.

2)Uczeń ma prawo w ciągu tygodnia poprawić ocenę z pracy klasowej, ale nie może otrzymać oceny niższej od tej, którą otrzymał przed poprawą.

3)W przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej nauczyciel w ciągu tygodnia ustala nowy termin jej napisania. Odbywa się to w szkole przed lub po zajęciach szkolnych ucznia.

4)Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej zakańcza się przeprowadzanie prac klasowych.

Sprawdzian – forma pisemnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nabytej w ciągu 3-5 lekcji. Nie może trwać dłużej niż 20 minut.

1)Sprawdzian musi być poprawiony, oceniony i omówiony z uczniami w terminie jednotygodniowym.

2)Liczba sprawdzianów łącznie z pracami klasowymi nie może przekroczyć trzech w ciągu tygodnia i jednego/jednej w ciągu dnia.

3)Ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawić w ciągu tygodnia, ale nie może otrzymać niższej niż przed poprawą.

Krótki sprawdzian (kartkówka) – sprawdza wiedzę ucznia z ostatniej lekcji lub przygotowanie się do lekcji.

1)Kartkówka może trwać maksymalnie 10 minut.

2)Kartkówka winna być sprawdzona i oddana uczniom do wglądu w możliwie najkrótszym

terminie.

3)Liczba kartkówek nie jest limitowana.

4)Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie –nie

później niż w ciągu tygodnia.

5)Z pisania kartkówki są zwolnieni uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany danego dnia jako „szczęśliwy numerek”.

Prace domowe ucznia – pisemne i wszelkie inne formy przygotowane przez ucznia.

1)Brak zadania domowego uczeń zgłasza na początku lekcji.

2)Po przekroczeniu ustalonego dla danych zajęć edukacyjnych limitu zgłoszeń nieprzygotowania uczeń za brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną mimo wcześniejszego zgłoszenia.

3)Uczeń może poprawić ocenę z zadania domowego w ustalonym przez nauczyciela terminie.

4)Zgłoszenie braku zadania domowego nie zwalnia ucznia z obowiązku jego wykonania i okazania pracy na najbliższej lekcji

3.Aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych:

1)Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych określa na początku roku szkolnego „premię” za aktywny udział ucznia w lekcji (np. trzy plusy = ocena bardzo dobra).

2)Brak aktywności ucznia na danej lekcji nie skutkuje oceną niedostateczną, ale mała aktywność na wielu lekcjach ma wpływ na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

4.Zadania dodatkowe:

1)Uczeń może podjąć się za zgodą nauczyciela lub z własnej inicjatywy wykonania zadań dodatkowych na rzecz uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego, ale nie powinien w przypadku niewykonania lub błędnego ich wykonania otrzymać oceny negatywnej.

2)Uczeń może z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela przygotowywać się i uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach i zawodach, a jego wysiłek i osiągnięcia winny być docenione i odnotowane w dzienniku lekcyjnym, a w przypadku sukcesów na szczeblu wojewódzkim –na świadectwie promocyjnym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.Systematyczność i estetyka prowadzonych zeszytów przedmiotowych:

 

1)Każdy uczeń prowadzi ustalony przez nauczyciela zeszyt przedmiotowy.

2)Systematyczność i estetyka prowadzonych w nim notatek podlega ocenie, która może się wyrazić w komentarzu lub stopniu.

3)Brak zeszytu przedmiotowego należy zgłosić na początku lekcji.

4)Brak zeszytu, w którym uczeń miał okazać pracę domową, jest równoważny z jej brakiem.

5)Uczeń przechowuje ostatni zapełniony zeszyt do kontroli nauczyciela.

§ 10.

1.Wskazane w § 9 terminy umożliwiające poprawienie otrzymanych ocen ulegają wydłużeniuw przypadkach losowych.

§ 11.

1.Szczegółowe wymagania ze wszystkich zajęć edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne zawierają opracowane przez nauczycieli „Przedmiotowe systemy oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie” (PSO).

2.Zestaw wszystkich PSO jest dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)w sekretariacie szkoły, u dyrektora szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 12.

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)okazywanie szacunku innym osobom.

2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)wzorowe;

2)bardzo dobre;

3)dobre;

4)poprawne;

5)nieodpowiednie;

6)naganne.

3.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 18, ust. 1a i 1b.

 

4.Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach drastycznych i nagminnych, natomiast sporadyczne niewłaściwe zachowanie nie powinno wpływać na ocenę z zachowania. Nie zwalnia to jednak nauczyciela (wychowawcy) od udzielenia pouczenia czy podjęcia innych stosownych działań wychowawczych.

 

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 13.

W Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie przyjmuje się następujące kryteria na poszczególne oceny zachowania:

1.WZOROWE:

1)uczeń wzorowo spełnia wszystkie obowiązki;

2)dba o honor i tradycje szkoły;

3)cechuje się wysoką kulturą osobistą;

4)jest odpowiedzialny i uczciwy;

5)schludnie się ubiera;

6)jest zaangażowany w życie oddziału uczniowskiego i szkoły, podejmuje się dodatkowych działań z własnej inicjatywy;

7)przeciwstawia się zauważonemu przez siebie złu;

8)bierze udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych;

9)nie ma spóźnień ani godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia;

10)z własnej inicjatywy pomaga uczniom mającym trudności w nauce.

2.BARDZO DOBRE:

1)uczeń wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych;

2)kulturalnie zachowuje się na lekcjach i przerwach;

3)bierze aktywny udział w życiu oddziału uczniowskiego, podejmuje się dodatkowych zadań;

4)daje dobry przykład innym uczniom;

5)schludnie się ubiera;

6)nie ma spóźnień ani godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia, wszystkie nieobecności usprawiedliwia w regulaminowym terminie;

7)z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcypomaga uczniom mającym trudności w nauce.

 

3.DOBRE:

1) uczeń stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków szkolnych;

2) kulturalnie zachowuje się na lekcjach i przerwach;

3) bierze udział w życiu oddziału uczniowskiego, podejmuje się dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela, wychowawcy;

4) daje dobry przykład innym uczniom;

5) schludnie się ubiera;

6) wszystkie nieobecności usprawiedliwia w regulaminowym terminie;

7)może mieć do 5 spóźnień na lekcje w semestrze.

 

4.POPRAWNE:

1) uczeń nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych, ale poprawnie zachowuje się na lekcjach i przerwach, a sporadyczne niepoprawne zachowania nie są zamierzone i nie poniżają niczyjej godności;

2) nie niszczy celowo mienia szkoły, a ewentualne szkody stara się usunąć w regulaminowym terminie;

3) nie używa wulgarnego słownictwa, za niestosowne słowa natychmiast przeprasza;

4) może mieć do 10 spóźnień w semestrze;

5) może mieć do 15 godzin lekcyjnych opuszczonych bez usprawiedliwienia (rodzice powinni jednak wyjaśnić nieobecności na zebraniach).

5.NIEODPOWIEDNIE:

1) uczeń nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, niekulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz swoich rówieśników, używając przy tym wulgarnego słownictwa i naruszając godność osobistą;

2) celowo niszczy mienie szkoły, ale szkody stara się usunąć w regulaminowym terminie;

3) pali papierosy na terenie szkoły i bezpośrednio w jej pobliżu;

4) opuścił bez usprawiedliwienia do 25 godzin lekcyjnych w semestrze;

5) spóźnił się na lekcje do 15 razy w semestrze.

6.NAGANNE:

1) uczeń lekceważy obowiązki szkolne, agresywnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz swoich rówieśników, używając przy tym wulgarnego słownictwa;

2) celowo niszczy mienie szkoły, nauczycieli, uczniów i innych osób i nie usuwa szkód w regulaminowym terminie;

3) na terenie szkoły lub w jej pobliżu: posiada, używa lub rozpowszechnia środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali papierosy;

4) rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne;

5) swoim zachowaniem sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowiawłasnego, innych uczniów lub pracowników szkoły;

6) opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 25 godzin lekcyjnych w semestrze;

7) spóźnił się na lekcje powyżej 15 razy w semestrze.

§ 14.

1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie kryteriów na tę ocenę.

2. Przyjmuje się tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana:

1)Uczeń po uzyskaniu od nauczyciela informacji o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie rocznej zgłasza mu niezwłocznie na piśmie zamiar spełnienia kryteriów na ocenę wyższą.

2)Nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą niż przewidywana.

3)Nauczyciel wyznacza termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą.

4)Nauczyciel sporządza notatkę z przebiegu sprawdzianu wraz z opisem jakości udzielanych odpowiedzi (ustnych i/lub pisemnych) i uzyskaną oceną i dołącza ewentualną pracę pisemną ucznia. Uczeń podpisuje sporządzona notatkę.

5)Uzyskana niższa ocena ze sprawdzianu nie wpływa na obniżenie oceny przewidywanej.

 

3.Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest spełnienie większości kryteriów na tę ocenę.

 

4.Przyjmuje się tryb uzyskania klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana:

1) Uczeń po uzyskaniu od wychowawcy informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania niezwłocznie zgłasza mu na piśmie zamiar spełnienia większości kryteriów na ocenę wyższą.

2) Wychowawca wskazuje kryteria, których spełnienie do czasu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

3) Wychowawca ustala klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia, biorąc pod uwagę zmianę zachowania ucznia względem oceny przewidywanej.

§ 15.

1. W Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie każdego roku szkolnego ustala się organizacyjnie dwa semestry: jesienny i wiosenny.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego – w miesiącu styczniu. Zmiana tego terminu może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii rodziców.

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według przyjętej w § 8 ust. 1 i § 12 ust. 2 skali – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5. Uczestnictwo ucznia w nieobowiązkowych zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie, zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnymwyrazem „uczestniczył/a”.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, według skali przyjętej w § 8 ust. 1 i § 12 ust. 2.

 

§ 16.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródroczne/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem, że egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), którzy podczas egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów.

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1)imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6;

2)termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

10.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

11.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniemust. 12 i § 17.

 

12.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 i § 19 ust.1.

 

13.Ustalona przez wychowawcę oddziału klasyfikacyjna roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.

§ 17.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjnązachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.W skład komisji wchodzą:

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –jako przewodniczący komisji;

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –jako przewodniczący komisji;

b)wychowawca klasy;

c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)pedagog;

e)psycholog;

f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g)przedstawiciel rady rodziców.

 

5.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

 

7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)skład komisji;

b)termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

c)zadania (pytania) sprawdzające;

d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)skład komisji;

b)termin posiedzenia komisji;

c)wynik glosowania;

d)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 18.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 18, ust. 1a lub 1b.

1a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremuw tej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

1b. Uczeń, któremu w tej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończyszkoły.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

§ 19.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji a własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektoremtej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)skład komisji;

2)termin egzaminu poprawkowego;

3)pytania egzaminacyjne;

 

4)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

 

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 20.

1. Uczeń kończy gimnazjum:

1)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 18 ust.3 i zastrzeżeniem § 18,ust. 1a lub1b, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

 

2)jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, obejmującego:

a) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 21.

1. Dokument „Wewnątrzszkolny SystemOceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie” jest dostępny w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Jest publikowany na stronie internetowej szkoły. Każdego roku dyrektor szkoły przekazuje kopię wszystkim wychowawcom oddziałów, a także Radzie Rodziców.

 
Aneks nr 1 do WSO

 

Aneks Nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

Na podstawie § 12 ust 7Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlondaw Goleniowie wprowadza się zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w brzmieniu:

1.W § 6 ust. 1 wyraz „techniki” zastępuje się wyrazami „zajęć technicznych” a po nich dodaje się po przecinku wyrazy „zajęć artystycznych”.

2.W § 6 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć fakultatywnych do wyboru nauczyciele uczący danego ucznia winni każdorazowo uzgodnić śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną”.

3.W § 6 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „Nauczyciel wychowania fizycznego przy ustalaniu klasyfikacyjnej oceny rocznej może wziąć pod uwagę pozaszkolne sukcesy sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym na podstawie zaświadczenia klubu sportowego, w sytuacji zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z obowiązku uczestnictwa w fakultatywnych zajęciach wychowania fizycznego”.

4.W § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „W przypadku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w formie blokowej uczeń winien uzyskać ocenę z danego bloku”.

5.W § 9 dodaje się po ust. 6 pkt 1 w brzmieniu: „W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych realizowanych w formie blokowej jest on obowiązany do zaliczenia tych zajęć na zasadach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia w terminie jednego tygodnia”.

6.W § 9 dodaje się po ust. 6 pkt 2 w brzmieniu: „Niezaliczenie w terminie materiału nauczania realizowanego w formie blokowej skutkuje ustaleniem uczniowi cząstkowej oceny niedostatecznej”.

7.W § 15 zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 5 na nowe: „Uczestnictwo ucznia w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnymwyrazem „uczestniczył/a”. Nieuczestniczenie niepełnoletniego ucznia w tych zajęciach wymaga sprzeciwu rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonego w formie pisemnej.

Uzasadnienie:

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

Aneks nr 2 do WSO

 

Aneks Nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

I. Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wprowadza się zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w  Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w brzmieniu:

1.      W § 3 ust. 2 zmienia się dotychczasowy zapis na nowy w brzmieniu:

„Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (w terminie do 30 września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów):

a)      o przyjętych w szkole warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)      o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

c)      o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

d)     o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (dotyczy roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny)”.

2.      W § 6 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym w brzmieniu:

„ Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

3.      W § 6 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

„4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego”.

„5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”.

„6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

4.      W § 13 ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11. w realizacji projektu edukacyjnego wykazuje się zauważaną przez uczniów, opiekuna projektu oraz innych nauczycieli inicjatywą, jest liderem wszystkich działań  projektu, z zaangażowaniem publicznie przedstawia jego rezultaty, wzorowo współpracuje z innymi uczniami”.

5.      W § 13 ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. w realizacji projektu edukacyjnego wykazuje się dużym zaangażowaniem, bardzo dobrze wywiązuje się z realizacji zaplanowanych działań, współdziała z innymi uczniami przy publicznym przedstawieniu jego rezultatów”.

6.      W § 13 ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. w realizacji projektu edukacyjnego wykonuje wszystkie przyjęte działania, uchyla się jednak od publicznego przedstawienia jego rezultatów, mają miejsce przypadki nieterminowego wykonania zadań, potrafi współpracować z innymi uczniami”.

7.      W § 13 ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. w realizacji projektu edukacyjnego  nie wywiązuje się terminowo ze wszystkich powierzonych mu zadań, wskutek czego opiekun jest zmuszony przekazać ich realizację innym uczniom, niechętnie współpracuje z innymi uczniami”.

8.      W § 13 ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. w realizacji projektu edukacyjnego wykazuje się lekceważącym stosunkiem do powierzonych mu zadań, które wykonuje niedbale i nieterminowo bądź nie wykonuje ich wcale, odmawia współpracy z innymi uczniami”.

9.      W § 13 ust. 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8. w ogóle nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego, podczas spotkań zespołów zadaniowych dopuszcza się zachowań utrudniających jego realizację”. 

10.  W § 16 ust. 4 po wyrazie „muzyki” uchyla się wyraz „techniki” oraz zastępuje się go wyrazami „zajęć artystycznych, zajęć technicznych.

11.  W § 16 ust. 5 dodaje się zdanie pierwsze przed zdaniem dotychczasowym, w brzmieniu: „Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

12.  W § 17 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń”.

13.  W § 18 ust. 1 uchyla się końcowy zapis „lub 1b”.

14.  W § 18 ust. 1a zastępuje się wyrazy „po raz drugi” wyrazami „co najmniej dwa razy”.

15.  Uchyla się zapis § 18 ust. 1b.

16.  W § 19 zastępuje się dotychczasowe brzmienie ust. 1 nowym:

„1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć”.

17.  W § 19 ust. 2 po wyrazie „informatyki” uchyla się zapis „techniki”, wprowadzając w to miejsce zapis „zajęć technicznych, zajęć artystycznych”.

18.  W § 19 dotychczasowy zapis ust. 3 zastępuje się nowym w brzmieniu:

„3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich”.

19.  W § 20 ust. 1, pkt 1 uchyla się zapis w brzmieniu „lub 1b”.

20.  W § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z jego realizacji. W tym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

II. Zapis § 20 ust. 3 obowiązuje od 1 września 2011 r.

 

 

Uzasadnienie: Uchwała Nr 10/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.