Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

 

STATUT

 

 

PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

W GOLENIOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne……………………………………………………………………….3

Organ prowadzący…………………………………………………………………………..4

Baza szkoły i bezpieczeństwo……………………………………………………………….5

Rekrutacja uczniów………………………………………………………………………….6

Rodział II. Cele i zadania Szkoły

Cele i zadania szkoły………………………………………………….……………………..8

Współpraca z rodzicami…………………………………………………………………….16

Współpraca z innymi instytucjami………………………………………………………….17

Rozdział III. Organy Szkoły

Dyrektor szkoły……………………………………………………………………………..18

Rada pedagogiczna………………………………………………………………………….19

Rada Rodziców……………………………………………………………………………..21

Samorząd Uczniowski i Rada wolontariatu………………………………………………...22

Współpraca organów szkoły………………………………………………………………..23

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły…………………………………..23

Rozdział IV. Organizacja Szkoły

Oddział, godzina zajęć, przerwy……………………………………………………………24

Podział na grupy……………………………………………………………………………25

Arkusz organizacyjny Szkoły………………………………………………………………26

Biblioteka szkolna…………………………………………………………………………..26

Stołówka…………………………………………………………………………………….27

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Prawa pracowników niepedagogicznych……………………………………………………27

Obowiązki pracowników……………………………………………………………………28

Prawa i obowiązki nauczycieli………………………………………………………………28

Pedagog szkolny…………………………………………………………………………….30

Doradca zawodowy…………………………………………………………………………30

Wychowawca oddziału……………………………………………………………………. .31

Rozdział VI. Uczniowie Szkoły

Prawa ucznia………………………………………………………………………………..33

Obowiązki ucznia……………………………………………………………………….…..34

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów…………………………………………………35

Skreślenie z listy uczniów………………………………………………………………..…37

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia………………………………..37

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Ceremoniał szkolny…………………………………………………………………………38

Zmiany w statucie…………………………………………………………………………...39

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Nazwa szkoły: Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie zwana dalej Szkołą

2. Typ szkoły - trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3.  Organem prowadzącymSzkołę jest Zespół Szkół Prywatnych "Szkolna 13" Sp. z o. o.  z siedzibą w: 61- 767 Poznań, ul. Masztalarska 7a/7, KRS: 0000307968, Regon: 8561568914.

4.  Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Zachodniopomorskiego  Kuratora  Oświaty.

5. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie jest szkołą publiczną.

6. Szkoła ma siedzibę w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

7. Nauka w szkole jest bezpłatna.

8. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem i napisem w otoku:  Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie.

9. Szkoła używa stempla o treści:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące

im. Kardynała Augusta Hlonda

ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów

NIP …………….., RSPO ……………

 REGON ……………………

10. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

12. Na budynku szkoły umieszczona jest tablica z pełną nazwą szkoły.

13. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Szkoła wydaje świadectwa i inne druki szkolne, dokonuje ich sporostowań i wydaje dupikaty oraz uwzględnia zasady odpłatności za te czynności zgodnie z odrębnymi przepisami obwiązującymi w szkołach publicznych.

 

§ 2.

1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 3 lata.

2. Ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych i szkołach policealnych.

3.  Szkoła realizuje podstawę programową dla trzyletnego liceum ogólnokształcącego.

5. Proces dydaktyczny w szkole odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda do czasu ich likwidacji, których organizacja jest taka sama jak klas licealnych.

§ 3.

1.  Organ prowadzący szkołę:

1)  nadaje szkole pierwszy statut;

2) opiniuje decyzje dyrektora szkoły przed ich podjęciem w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły;

3) decyduje o wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody dyrektora szkoły oraz premie;

4) zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową i organizacyjną szkoły,

a) zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy;

5) zapewnia warunki działania szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunków nauki, wychowania i opieki;

6) zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy  dla młodzieży objętej kształceniem specjalnym;

7) wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie;

8) wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, przeprowadzania egzaminów  oraz wykonuje inne zadania statutowe;

9) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły.

 

§ 4.

1. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne służą do realizacji zadań statutowych.

2. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada:

1) klasopracownie przedmiotowe;

2) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

3) dwie pracownie komputerowe;

4) bibliotekę szkolną;

5) salę gimnastyczną;

7) plac rekreacyjny;

8) gabinet profilaktyczny i pomocy przedlekarskiej pielęgniarki szkolnej (organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym);

9) gabinet pedagoga szkolnego;

10) stołówkę szkolną do wydawania posiłków;

11) szatnię i przebieralnie do zajęć wychowania fizycznego;

12) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

3. Szkoła ponadto każdego roku korzysta w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  w Goleniowie z zespołu boisk „Orlik” przy ul. Szkolnej w Goleniowie oraz wynajmuje halę sportową w innej szkole.

4. Szczegółowe zasady korzystania z klasopracowni i innych pomieszczeń oraz placu rekreacyjnego określają odrębne regulaminy umieszczone w tych pomieszczeniach oraz,  w przypadku placu rekreacyjnego, na elewacji budynku.

5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów pełnione są, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły, dyżury nauczycielskie podczas przerw międzylekcyjnych. Sposób i harmonogram pełnienia dyżurów określa przyjęty w szkole regulamin, który stanowi odrębny dokument.

 

7. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren szkolny dodatkowo są objęte monitoringiem wizyjnym, którego celem jest przede wszystkim prewencja:

1) zarejestrowane treści są zabezpieczone przed osobami nieuprawnionymi hasłem, które jest znane dyrektorowi szkoły oraz wskazanemu pracownikowi szkoły,

2) udostępnienie zainteresowanym zapisów z monitoringu szkolnego następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły albo na żądanie odpowiednich organów zewnętrznych (organy wymiaru sprawiedliwości),

 3) w uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły może odmówić udostępnienia zapisu monitoringu, na co przysługuje zażalenie do organu prowadzącego.

 

8. Podczas zajęć poza terenem szkolnym i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. W związku z tym opiekę sprawuje:

1) przy wyjściu uczniów poza teren szkolny w obrębie miasta na zajęcia obowiązkowe lub nadobowiązkowe – dla grupy do 30 uczniów – 1 opiekun, powyżej 30 uczniów –  1 opiekun na każdych dodatkowych do 15 uczniów,

2) przy wyjeździe środkami transportu poza teren miasta – dla grupy do 15 uczniów –  1 opiekun, powyżej 15 uczniów – 1 opiekun na każdych kolejnych 15 uczniów,

3) na wycieczki turystyki kwalifikowanej, podczas kąpieli – według odrębnych przepisów.

 

9. Wycieczki organizowane przez szkołę są przygotowywane ściśle według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji krajoznawstwa i turystyki przez szkoły. Kierownik wycieczki jest obowiązany do przygotowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki do zatwierdzenia całości wymaganej dokumentacji określonej w tych przepisach.

10. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie każdych zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 5.

1. Rekrutacja uczniów do liceum odbywa się na podstawie Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szczegółowych zasad przyjęcia uczniów na dany rok szkolny opracowanych przez szkolną komisję rekrutacyjną.

 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, do zadań której należy w szczególności:

1) opracowanie szczegółowych zasadach przyjęcia uczniów na dany rok szkolny,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych,

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3. O przyjęciu kandydatów do liceum decydują w szczególności:

1) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (fizyki, biologii, geografii, chemii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

2) przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć

edukacyjnych: matematyki oraz dwóch przedmiotów w zależności od kierunku (geografii, biologii, historii, informatyki, fizyki lub języka obcego nowożytnego);

3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w szczegółowych zasadach przyjęcia uczniów.

 

4. Szczegółowe zasady przeliczania na punkty ustala szkolna komisja rekrutacyjna. Podczas przeliczania na punkty ocen brana jest pod uwagę wyższa ocena na świadectwie ucznia.

 

5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje liczba w sumie uzyskanych punktów.

6. Dyrektor szkoły do końca lutego każdego roku podaje do publicznej wiadomości szczegółowe zasady przyjęcia uczniów na dany rok szkolny.

§ 6.

1. O przyjęciu ucznia do szkoły (z wyłączeniem uczniów podlegających rekrutacji do klas pierwszych w danym roku szkolnym) decyduje dyrektor szkoły na podstawie wymaganych dokumentów ucznia oraz w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły.

 

2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w poprzedniej szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusz ocen.

 

3. Z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które są realizowane w oddziale, do którego uczeń został przyjęty, a których nie realizował w poprzedniej szkole, przeprowadza się egzaminy klasyfikacyjne. Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

 

4. Jeżeli w oddziale, do którego uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń uczy się języka obowiązującego  w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego.

 

5. Szczegółowe zasady i warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej - do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 7.

 

1. Szkoła przyjmuje i organizuje naukę uczniom przybywającym zza granicy stosownie  do możliwości organizacyjnych.

 

2. O przyjęciu uczniów niebędących obywatelami polskimi i zakwalifikowani do odpowiedniej klasy, decyduje dyrektor szkoły na postawie wymaganych przez prawo polskie dokumentów lub pisemnego oświadczenia dotyczącego sumy lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

 

3. Dyrektor może przyjąć ucznia do klasy programowo wyższej lub niższej, niż to wynika z przedstawionych dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, po uwzględnieniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

 

4. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi podlegający obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w szkole na warunkach obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły.

 

5. Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, którzy nie znają języka polskiego  lub znają go na poziomie niewystarczającym do skorzystania z nauki, szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dodatkową naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach  w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 

6. Dla uczniów, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

ROZDZIAŁ II.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 8.

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

 

2. Szkoła w szczególności:

1) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie,

2) kieruje samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowania się do kształcenia przez całe życie,

4) upowszechnia wiedzę z zakresu medycyny, przyrody, filozofii i szeroko pojętej kultury fizycznej wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów środowiska,

5) umożliwia działania szeroko pojętego wolontariatu w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza,

6) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego poprzez:

a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,

b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole,

d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy,

e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania własnych poglądów,

f) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

g) uzyskanie świadectwa dojrzałości,

h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,

i) poznanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,

j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania.

7) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:

a) prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem fizycznym i moralnym,

b) humanizm – braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i szacunek dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość,

c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu,

d) poczucie i urzeczywistnianie sprawiedliwości,

e) swoboda myśli, sumienia, wyznania, tolerancja światopoglądowa, poszanowanie odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno-moralnych),

f) poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego,

g) godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą pracą,

h) prawo do edukacji i kultury,

i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

8) szkoła zapewnia pomoc w nauce uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc lub wsparcie.

9) Działalność innowacyjna i eksperymentalna:

a) w szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzona działalność eksperymentalna,

b) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego uczącego danego przedmiotu lub dyrektora szkoły,

c) przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. a), nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć, z którego wprowadzona zostaje innowacja.

 

§ 9.

1. Podstawą działalności Publicznego Liceum  Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie są:

1) podstawa programowa kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

2) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, oraz szkolny zestaw podręczników:

a) przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony;

b) programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły;

c) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

3) program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, uchwalony na pięcioletni okres obowiązywania przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną i po uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego;

4)  ramowy i szkolny plan nauczania;

5) obowiązujące zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i opracowany na ich podstawie Wewnątrzszkolny System Oceniania (Załącznik do Statutu).

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3. Obok zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

§ 10.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

6) zajęcia z doradztwa zawodowego.

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 11.

1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego  i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika  w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) z zaburzeń zachowania lub emocji,

5) ze szczególnych uzdolnień,

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8) z choroby przewlekłej,

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10) z niepowodzeń edukacyjnych,

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

7. Dyrektor szkoły, może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 6 osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w szkole.

 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy oraz doraźnie zatrudnieni inni terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

3) placówką doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) dyrektora szkoły,

4) nauczyciela, wychowawcy, prowadzących zajęcia z uczniem,

5) pielęgniarki,

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora sądowego,

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) porad i konsultacji,

8) warsztatów.

 

12. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole w formie porad warsztatów, szkoleń i konsultacji.

 

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, zawsze za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia. Zajęcia takie mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach międzyoddziałowych i/lub międzyklasowych.

14. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

 

15. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

 

16. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

 

17. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 11, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

 

18. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 9.

 

19. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje w sposób przyjęty w szkole – na piśmie, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

20. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na które są przenaczone dodatkowe środki poza wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, są dokumentowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnym (tzw. białym) oraz ewaluowane  w zakresie przyrostu wiedzy i umiejętności objętych tą formą pomocy.

 

21. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) zespół opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) obowiązujący na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału lub nauczyciel, lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły;

3) spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;

4) zespół co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

5) rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowywaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.

§ 12.

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

6) opiekę po zajęciach lekcyjnych w bibliotece szkolnej.

 

2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin).

 

 

 

§ 13.

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

8. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

 

§ 14.

 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem klasowym oraz

2) indywidualnie z uczniem.

 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie  z oddziałem szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

 

5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust.3, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

6. Opinia, o której mowa w ust.3 zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego  lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 

7. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania  z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających  ze stanu zdrowia.

8. Na pisemny wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust.3, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

 

§ 15.

 

1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych, a w szczególności:

a) umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i egzaminu maturalnego oraz umożliwia w nich udział;

c) nawiązuje współpracę z innymi placówkami oświatowymi oraz uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego (zakres współpracy opisują odrębne porozumienia);

d) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów.

 

§ 16.

1. Ważną rolę w realizacji zadań statutowych pełni współdziałanie szkoły z rodzicami, którzy mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz wychowawczo-profilaktycznych  w szkole i danym oddziale uczniowskim;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019;

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka: jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce od wychowawcy, nauczyciela obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, pedagoga, doradcy zawodowego i dyrektora szkoły, a także informacji o formach wsparcia w ramach udzielanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, z poszanowaniem prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia i jego rodziny;

5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór opinii i wniosków na temat pracy szkoły;

6) zapoznania się z kalendarzem stałych spotkań z wychowawcą, przedstawianym na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu każdego roku, podczas których prowadzona jest także pedagogizacja rodziców;

7) pisemnej informacji nt. braków programowych i przewidywanych dla ucznia klasyfikacyjnych ocenach rocznych z poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych, każdorazowo na swój wniosek - do pisemnego uzasadnienia oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej uzyskanej przez ucznia oraz bez wnioskowania - do każdorazowego otrzymywania poprawionych       i ocenionych prac pisemnych ucznia do wglądu;

8) udziału w zebraniach klasowych, szkoleniach, imprezach organizowanych przez szkołę, działaniach rady rodziców;

9) skorzystania z dobrowolnego grupowego ubezpiecenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz informacji o warunkach ubezpieczenia, które są publikowane na stronie internetowej szkoły;

10) pisemnego (na papierze) wnioskowania o zwolnienie dziecka z części zajęć szkolnych danego dnia lub  ze wszystkich zajęć szkolnych danego dnia w związku planowaną wizytą u lekarza lub wypadku losowego. W takim przypadku rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka podczas tej nieobecności.

 

2. Rodzice mają obowiązek do:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz warunków  umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

2) w przypadku ucznia niepełnoletniego usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka, wynikającej z jego krótkiej niedyspozycji lub choroby, trwającej do 14 dni. W przypadku dłuższego zwolnienia  winni niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie lekarskie dyrektorowi szkoły; usprawiedliwenia nieobecności dziecka w szkole rodzic może dokonać na piśmie bądź drogą elektorniczną (sms, e-mail, e-dziennik); usprawiedliwienia dokonuje się najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia ustania absencji;

3) stawienia się na każde wezwanie dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub nauczyciela obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, gdy dobro dziecka tego wymaga; odebrania dziecka ze szkoły, które zgłosiło swoje złe samopoczucie, a do końca zajęć dydaktycznych pozostało więcej niż dwie lekcje (nie dopuszcza się odesłania ucznia do domu w przypadku jego złego samopoczucia bez opieki dorosłych);

4) zapewnienia dziecku w miarę posiadanych środków przyborów szkolnych, zmiennego obuwia w okresie zimowym, stroju galowego;

5) informowania wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły o sprawach mogących mieć korzystny lub ujemny wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

6) ubezpieczenia dziecka od kosztów leczenia podczas wyjazdów zgranicznych.

3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 17.

1. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sanepidem, ośrodkiem pomocy społecznej oraz organizacjami i stowarzyszeniami, i innymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży oraz w zakresie działalności innowacyjnej poprzez:

1) indywidualny, stały kontakt dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego z przedstawicielami wyżej wymienionych instytucji w zakresie profilaktyki, doradztwa zawodowego, sytuacji kryzysowych, a także upowszechniania innowacji technologicznych i organizacyjnych wdrażanych w innych instytucjach, stowarzyszeniach, zakładach pracy;

2) wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla siedziby szkoły o przebadanie uczniów pod kątem podejrzenia występowania deficytów rozwojowych, zagrożenia demoralizacją, dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia oraz konieczności organizowania indywidualnego nauczania bądź zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

3) pisemne wnioskowanie o udzielenie uczniowi wsparcia materialnego bądź rozpoznanie środowiska ucznia;

4) organizowanie szkoleń rady pedagogicznej, rodziców i uczniów prowadzonych przez pracowników stowarzyszeń i instytucji współpracujących ze szkołą, w tym przede wszystkim przodujących w działalności innowacyjnej na ternie powiatu i województwa;

5) organizowanie indywidualnych konsultacji dla rodziców i uczniów przez pedagoga  przy współudziale pracowników poradni, stowarzyszeń i instytucji wspierających zadania wychowania i opieki oraz prowadzących innowacyjną działalność produkcyjną i usługową.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY

§ 18.

1. Organami  SZKOŁY są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd  Uczniowski.

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałymi dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

§ 19.

1. Dyrektor Publicznego Liceum Ogółnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada  za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności szkoły;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom   w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

8) odpowiada za realizację wskazań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

9) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

10) przeprowadza postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego, a także egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019;

12) podejmuje decyzje w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

13) dysponuje środkami przyznanymi szkołe w ramach dotacji, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje bieżącą administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę szkoły ;

14) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

15) informuje o planach pracy szkoły oraz promuje osiągniecia uczniów i nauczycieli poprzez aktualizację strony internetowej szkoły (www.szkolna13.pl);

16)  układa tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych na dany rok szkolny oraz dokonuje w nim koniecznych zmian;

17) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną;

18) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

19) zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki, a także drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie odpowiednich dokumentów  w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach;

20)  prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący szkołę;

21) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

22) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, oraz podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

23) przyznaje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel;

24) odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole;

25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) powierzania stanowiska wicedyrektora szkoły oraz odwoływania z niego;

3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5) dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor  szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowski oraz organem prowadzącym.

4. W czasie nieobecności dyrektora szkoły (krótkie – do 7 dni zwolnienie lekarskie, szkolenie poza siedzibą szkoły, urlop) jego obowiązki w zakresie bieżacego kierowania szkołą pełni wicedyrektor szkoły. Krótkie, bieżące zastępowanie nie upoważnia do podejmowania decyzji należących wyłącznie do kompetencji dyrektora szkoły oraz dokumentów finansowych.

§ 20.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w szkole.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły (plany uwzględniają wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, aktualne potrzeby środowiska szkolnego oraz założenia programu wychowawczo-profilaktycznego);

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów  oraz ukończenia szkoły;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów gimnazjum);

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydaktów do powierzenia im stanowisk kierowniczych w szkole;

5) szkolny zestaw programów nauczania;

6) propozycje form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

7) propozycje organów szkoły w sprawie uhonorowania tytułem „Przyjaciel Szkoły“ osoby fizyczne, instytucje, stowarzyszenia, które aktywnie włączają się w działalnść szkoły.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 20, ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu oraz je zatwierdza.

11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

12. W przypadku określonym w ust. 11 organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni  od dnia otrzymania wniosku. 

13. W celu pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektor szkoły może tworzyć zespoły rady pedagogicznej - przedmiotowe i wychowawcze  oraz doraźne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu; zespół nauczycieli dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony.

14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, a udział w nich – obowiązkowy.

16. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 21.

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  W wyborach do rady jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Zebranie jest protokołowane.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o których mowa w ust. 2,  oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

9. Rada Rodziców podczas swoich posiedzeń jest informowana przez dyrektora szkoły o wszystkich działaniach w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, a także  o planach dotyczących rozwoju szkoły oraz planach usunięcia stwierdzonych uchybień  w pracy szkoły.

§ 22.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  z dyrektorem szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

8. W skład rady wolontariatu wchodzą uczniowie ze wszystkich oddziałów – po jednym przedstawicielu.

9. Rada wolontariatu wyłania ze swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynowanie pracy rady i reprezentowanie jej przed innymi organami szkoły.

10. Rada wolontariatu planuje swoją pracę, uwzględniając potrzeby środowiska szkolnego  i lokalnego.

11. Rada wolontariatu organizuje pomoc uczniom szkoły, ich rodzinom, osobom niezwiązanym ze środowiskam szkolnym, a  znajdującym się w potrzebie, a także zwierzętom poprzez:

a) organizację kwest, zbiórek odzieży i karmy dla zwierząt;

b) organizację kiermaszów i balów charytatywnych, aukcji przedmiotów wykonanych przez uczniów, z których dochód jest przeznaczany na pomoc potrzebującym.

12. Rada wolontariatu organizuje własne przedsięwzięcia oraz włącza się w akcje lokalne i ogólnopolskie.

13.  Nad prawidłowością działania rady wolontariatu opiekę sprawuje wybrany przez uczniów opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 23.

1.  Organy szkoły: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski współpracują ze sobą w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz w celu tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania                      i partnerstwa.

2. Każdy organ Szkoły palnuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów są przekazywane dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi szkoły.

3. Każdy organ szkoły, po analizie palnów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Współpraca polega na:

1) stałym, corocznym badaniu przez dyrektora klimatu szkoły poprzez ankiety, rozmowy, obserwację imprez wewnątrzszkolnych i spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego;

2) uczestnictwie dyrektora szkoły bądź wicedyrektora oraz przedstawicieli organu prowadzącego w posiedzeniach Rady Rodziców celem udzielania informacji na temat wyników diagnoz wybranych obszarów pracy szkoły, przedstawiania osiągnięć, kierunków rozwoju szkoły i szukania sposobów rozwiązywania problemów;

3) uczestnictwie rodziców w życiu szkoły (imprezy, wycieczki, zebrania, planowanie działań na rzecz danego oddziału i ogółu), pomocy w rozwiązywaniu problemów i szukaniu sojuszników na rzecz rozwoju szkoły, informowaniu o dostrzeżonych uchybieniach  w codziennej pracy szkoły;

4) uczestnictwie przedstawicieli samorządu uczniowskiego we fragmentach posiedzeń rady pedagogicznej i Rady Rodziców celem przedstawienia swoich osiągnięć, zamierzeń, potrzeb i problemów.

5. Przyjmuje się sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły:

1) ewentualny spór między organami szkoły powinien być w pierwszej kolejności wyjaśniony między zainteresowanymi stronami. Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać wewnątrz szkoły także przy pomocy innych organów wewnątrzszkolnych, stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) spory i konflikty między uczniem/uczniami a nauczycielem, rodzicem/rodzicami (prawnymi opiekunami) a nauczycielem winny być w pierwszej kolejności wyjaśniane między zainteresowanymi stronami w drodze negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku porozumienia stronom przysługuje prawo do wnioskowania o mediacje do organów szkoły;

3) w przypadku indywidualnego naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, nauczyciela  lub pracownika obsługi szkoły uczniowi/rodzicowi przysługuje odwołanie w pierwszej kolejności do wychowawcy, pedagoga, a w przypadkach drastycznych – bezpośrednio do dyrektora szkoły. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia/rozwiązania sprawy wewnątrz szkoły pokrzywdzonemu przysługuje prawo odwołania do Rzecznika Praw Dziecka lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 24.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, a podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w sytemie klasowo-lekcyjnym.

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie więcej niż 26.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepoełnosprawnych trwa 60 minut.

6.  Lekcje rozdzielone są przerwami 10-minutowymi. Wyznaczona jest jedna dłuższa przerwa na obiad. O długości przerwy decyduje dyrektor szkoły uwzględniając liczbę uczniów korzystających z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.

7. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie o organizacji roku szkolnego:

1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym roboczym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września;

2) rok szkolny dzieli się na dwa półrocza; o terminie zakończenia pierwszego półrocza decyduje rada pedagogiczna na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym  przed rozpoczęciem roku szkolnego, uwzględniając ruchome terminy ferii zimowych;

3) pierwsze półrocze kończy się klasyfikacją śródroczną, a cały rok szkolny – klasyfikacją roczną.

8. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze – do 10 dni; w przypadku klas gimnazjalnych – do 8 dni.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 8, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni                             w wyznaczone soboty.

§ 25.

1.  W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

2. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone  w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

3. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej fromy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

5. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

6. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje zajęcia dodatkowe  oraz zajęcia pozalekcyjne, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym    w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek, obozów i wyjazdów.

7. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 

§ 26.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez dyrektora do 21 kwietnia arkusz organizacyjny, o którym mowa  w przepisach w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli.

2. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) realizację zajęć języka migowego.

§ 27.

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

2. Biblioteka szkolna w szczególności realizuje zadania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałow edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, m. in. poprzez wystawki nowo zakupionych książek, gazetki ścienne i konkursy czytelnicze, organizowanie aktywu bibliotecznego, wycieczki do innych wypożyczalni szkolnych i miejskich;

4) rozwijania wrażliwości czytelniczej nauczycieli i rodziców poprzez informowanie o nowo zakupionych książkach oraz  o zamieszczonych w czasopismach pedagogicznych ciekawych artykułach dotyczących metodyki nauczania,  wychowania i opieki;

5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

6) zapewnienia opieki uczniom, którzy po zakończonych zajęciach oczekują na środek transportu do miejsca zamieszkania.

3. Z biblioteki mogą codziennie w godzinach otwarcia korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, studenci na praktyce pedagogicznej, a po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, także inne osoby.

4. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej każdego roku ustala dyrektor szkoły zgodnie z potrzebami uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców.

5. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dokumentację określoną w odrębnych przepisach, która jest kontrolowana przez dyrektora szkoły; planuje swoją pracę i dwukrotnie w ciągu roku podczas posiedzeń plenarnych rady pedagogicznej zdaje sprawozdanie z podjętych działań, a w szczególności informuje nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów;  dba, by księgozbiór był każdego roku aktualizowany.

6. Nauczyciel bibliotekarz przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje także z publiczną biblioteką miejską, biblioteką pedagogiczną oraz miejskim domem kultury.

8. W bibliotece obowiązuje Regulamin, który szczegółowo określa zachowanie osób ją odwiedzających, zarówno w zakresie kultury osobistej, jak i sposobu korzystania z jej zasobów.

§ 28.

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowgo rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia w całości lub części opłat  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 4, dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 29.

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga, doradcę zawodowego oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

1) Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

a) bezpiecznych warunków pracy;

b) poszanowania godności osobistęj;

c) wynagrodzenia w formie pieniężnej;

d) do urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego  i okolicznościowego, zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

e) uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami Szkoły.

2) Każdy z pracowników ma obowiązek:

a) punktualnie rozpoczynać pracę i wywiązywać się z ustalonych terminów;

b) przestrzegać zasad współżycia społecznego;

c) przestrzegać tajemnicy służbowej;

d) przed przystąpieniem do pracy uczestniczyć w szkoleniach wstępnych bhp, oraz – okresowo - w szkoleniach bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy;

e) zapoznać się z przepisami wewnętrznymi (statutem, regulaminem pracy i płacy, oceną ryzyka zawodowego, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego);

f) po zakończeniu pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt przed kradzieżą czy zniszczeniem oraz informować o zniszczeniach lub szkodach poprzez odnotowanie zauważonych nieprawidłowości w zeszycie usterek;

g) informować dyrektora szkoły o stanie załatwianych spraw oraz o ewentualnych trudnościach w realizacji powierzonych zadań;

h) nie oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego, a każde celowe wyjście  w czasie pracy odnotowywać w zeszycie wyjść służbowych.

3. W szkole funkcjonują następujące stanowiska niepedagogiczne:

1) główny księgowy,

2) sekretarz szkoły,

3) kierownik ds.techniczno-gospodarczych,

4) informatyk,

5) pracownik gospodarczy (obsługi).

4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa Regulamin pracy i płacy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie oraz załącznik do umowy o pracę.

 

§ 30.

1. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,  prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekunczą oraz odpowiadają  za jakość i wyniki tej pracy.

2. W uzasadnionym przypadku może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

3. Nauczyciele mają prawo do:

1) decydowania o wyborze programu nauczania spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, wyboru podręcznika, metod pracy na lekcjach spośród uznanych przez współczesną dydaktykę;

2) stałego rozwoju oraz wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; warunków pracy umożliwiających efektywne wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych;

3) poszanowania godności osobistej i godności zawodowej;

4) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i instytucji oświatowej oraz oceny własnej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Nauczyciele w swoich działanich dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek:

1) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia; kształcić i wychowywać dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

2) dbać o bezpieczeństwo powierzonych im uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na jej terenie i poza terenem szkoły oraz podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów:

a) w trakcie imprez wewnątrzszkolnych (dyskotek, andrzejek, mikołajek, itp.) opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy oddziałów;

b) podczas wycieczek klasowych, wyjść do kina, na ognisko opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy i inni pracownicy oddelegowani przez dyrektora szkoły; za zgodą dyrektora szkoły opiekę nad uczniami może sprawować rodzic/e ucznia/ów;

c) udział niepełnoletniego ucznia w wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza miastem Goleniów wymaga pisemnej zgody rodziców;

d) obowiązki nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych określa regulamin dyżurów nauczycieli oraz harmonogram dyżurów;

3) w realizacji podstawy programowej prawidłowo organizować proces dydaktyczny; stosować w pracy dydaktycznej wszystkie niezbędne i posiadane przez szkołę pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, a we wszystkich działaniach dydaktycznych i wychowawczych dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia; dokonywać wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowywać własne programy nauczania i zapoznawać z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną;

4) dostosować wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

5) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów; wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach;

6) przestrzegać zapisów statutowych oraz wszystkich ustaleń „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie“;

7) prawidłowo i terminowo prowadzić dokumnetację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami;

8) brać aktywny udział w życiu Szkoły, a w realizacji planów pracy szkoły współpracować   ze wszystkimi organami szkoły, w tym indywidualnie z rodzicami uczniów;

9) doskonalić własny warsztat pracy;

10) brać czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i jej zespołów oraz realizować podjęte uchwały;

11) dbać o powierzone mienie szkolne, w tym o salę lekcyjną.

5.  Praca nauczycieli jest oceniana – zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Nauczyciele prowadzą obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne w systemie klasowo-lekcyjnym, organizują zajęcia pozalekcyjne a także współdziałają w ramach powołanych przez dyrektora szkoły zespołów wychowawczych, przedmiotowych i zadaniowych.

§ 31.

1. Szkoła zatrudnia pedagoga – rzecznika ucznia, czuwającego nad właściwym rozwojem uczniów, organizującego opiekę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i zdrowotną. Pedagog posiada zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły, zgodny z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

2. Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozeznanych potrzeb;

3) organizowanie różnych form pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jet potrzebna pomoc i wsparcie, m. in. poprzez:

a) pomoc w załatwieniu obiadów;

b) pomoc w doposażeniu w artykuły szkolne i odzież we współdziałaniu z Radą Rodziców i Fundacją na Rzecz Pomocy, Edukacji i Rozwoju Dzieci;

c) kierowanie na zajęcia terapeutyczne, rozwijające lub wyrównujące braki organizowane  w szkole lub poza nią;

d) poszukiwanie wsparcia dla rodziny ucznia instytucji zewnętrznych, których zadaniem statutowym jest niesienie pomocy rodzinie.

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilkatycznego.

3. W swoich działaniach pedagog współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

4. Pedagog organizuje współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, m. in. poprzez:

a) stały kontakt z przedstawicielami tych instytucji;

b) organizowanie okresowych spotkań przdstawicieli tych instytucji z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu przybliżenia ich statutowych działań i możliwości w niesieniu pomocy rodzinie, dzieciom i młodzieży;

c) korzystanie z oferty szkoleniowej tych instytucji;

d) korzystanie ze wsparcia materialnego w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych dziecka i jego rodziny.

5. Pedagog prowadzi dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

§ 32.

1. Szkoła zatrudnia doradcę zawodowego, do którego zadań należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  m.in. poprzez wyjścia do powiatowego urzędu pracy oraz zakładów pracy;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole ma na celu umożliwienie uczniowi:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych,

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących,

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy,

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi,

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków rady pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców, pedagoga, doradcę zawodowego przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznej, powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy, przedstawicieli zakładów pracy i przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole uwzględnia treści związane z:

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych,

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych,

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców,

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej,

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy,

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. poszukiwaniem pierwszego zatrudnienia, bezrobociem, ograniczeniami zdrowotne, zmianą zawodu,

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym,

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

§ 33.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednem z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”:

1) w szczególnym przypadku dyrektor szkoły może powierzyć jednemu nauczycielowi wychowawstwo w dwóch oddziałach;

2) dezyzja w sprawie powierzenia jednemu nauczycielowi wychowawstwa w dwóch oddziałach następuje jedynie za zgodą tego nauczyciela.

2. Wychowawca oddziału jest zobowiązany do realizacji zadań statutowych szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, we współdziałaniu z organami szkoły, rodzicami i w razie potrzeby z instytucjami zewnętrznymi.

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 4. W uzasadnionych systuacjach rodzice i uczniowie mają możliwość wnioskowania o zmianę wychowawcy. Decyzję o zmianie wychowawcy może podjąć dyrektor szkoły.

5. Do zadań wychowawcy oddziału w szczególności należy:

1)  czuwanie nad frekwencją i postępami uczniów w nauce; rozwijanie pozytywnej motywacji do uczenia się, wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości w pokonywaniu trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności;

2) rozpoznawanie indywidualnych i zbiorowych potrzeb uczniów i planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej, w tym planowanie tematyki godzin z wychowawcą;

3) udzielanie i koordynowanie udzielanej wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

3) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych w klasie; udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych; rozwiązywanie sporów i konfliktów wynikłych między uczniami; interesowanie się stanem zdrowia wychowanków;

4) organizowanie życia szkolnego uczniów, tj. pomoc w organizacji imprez klasowych i wycieczek; organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce; wzbudzanie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska lokalnego oraz inspirowanie ich do udziału w pracach na rzecz tego środowiska;

5)  współpraca z rodzicami uczniów poprzez organizowanie zebrań, angażowanie rodziców  w życie szkoły, przekazywanie informacji o podejmowanych w szkole działaniach na rzecz jej rozwoju, informowanie o postępach ich dzieci w nauce oraz o przyczynach trudności   w tym zakresie oraz o zagrożeniach i szansach ich rozwoju; pomoc w przeprowadzeniu na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wyboru jednego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców; współpraca z pedagogiem szkolnym;

6) zbieranie środków finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zamierzeń (m. in. wycieczek, imprez, wyjść do kina) oraz rozliczanie się z tych środków  przed rodzicami;

7) informowanie na bieżąco dyrektora szkoły i pedagoga, a także radę pedagogiczną podczas śródsemestralnej analizy wyników nauczania i wychowania o zagrożeniu niepromowaniem, problemach wychowanków oraz na bieżąco o ponad 50% absencji ucznia;

8) bezpośrednio po klasowym zebraniu rodziców informowanie drogą elektroniczną (sms, e-mail) dyrektora szkoły o zgłoszonych przez nich istotnych uwagach i wnioskach dotyczących pracy szkoły;

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, arkusze ocen), wypisywanie świadectw promocyjnych lub ukończenia szkoły, sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, prowadzenie teczki wychowawczej zawierającej: formy udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tematykę godzin wychowawczych, uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów oraz założenia programu wychowawczo-profilaktycznego, listę uczniów ubezpieczonych, listy potwierdzające wpłaty na Radę Rodziów, wyjazdy na basen, kina lub wycieczki, usporawiedliwienia złożone na piśmie, zbiorczą listę obecności rodzicó na zebraniach klasowych, kopie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej).

6. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy (powyżej 30 dni) dyrektor szkoły wyznacza zastępcę wychowawcy, który przejmuje jego obowiązki.

ROZDZIAŁ VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 34.

1. Uczeń SZKOŁY ma prawo do:

1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności; zachowania w tajemnicy powierzonych przez niego w zaufaniu informacji;

4) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, które nie naruszają dobór osobistych innych osób;

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych kryteriów i sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnych z ustaleniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  i ustaleniami przedmiotowych systemów oceniania;

9) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w uczeniu się;

10) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i wolontariacką;

12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem pod opieką nauczyciela i zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

13) reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach, olimpiadach,  zawodach sportowych, przeglądach zespołów artystycznych, obchodach rocznic, świąt państwowych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami za wiedzą dyrektora szkoły oraz do udziału w ceremoniale szkolnym i tworzeniu tradycji;

14) zwolnienia z pytania go na lekcji w dniu, w którym wylosowano jego „szczęśliwy numerek” (dotyczy tylko odpowiedzi ustnych i kartkówek);

15) nieodpłatnego skorzystania w sytuacjach wyjątkowych z telefonu znajdującego się  w sekretariacie szkoły;

16)  zespół klasowy ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin jednej pracy klasowej bądź sprawdzianu w semestrze. O zamiarze zmiany terminu przedstawiciel oddziału uczniowskiego informuje nauczyciela najszybciej jak to możliwe, najpóźniej na przerwie przed lekcją. Nauczyciel wyznacza wówczas najbliższy termin (kolejną lekcję).  Nie mają w tym wypadku zastosowania ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania o liczbie prac klasowych i sprawdzianów w jednym tygodniu. Fakt zmiany terminu nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym;

17) za zgodą dyrektora szkoły i pod opieką nauczycieli do organizowania dyskotek, imprez kulturalnych, prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

18) pełnego wypoczynku podczas ferii zimowych, przerw świątecznych - nie zadaje się wówczas pisemnych prac domowych. Z piątkowych zajęć lekcyjnych również nie zadaje się prac pisemnych na poniedziałek;

19) ubiegania się w przypadku szczególnych uzdolnień i zainteresowań o realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

20) grupowego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 35.

1. Uczeń ma obowiązek:

1) dbać o honor i dobre imię szkoły oraz kulturę słowa;

2) dbać o własne i innych uczniów oraz pracowników szkoły życie, zdrowie, higiene i bezpieczeństwo; dbać o wspólne mienie, ład i porządek w szkole; przeciwdzialać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i marnotrawstwa; uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, nie powinien przynosić przedmiotów wartościowych;

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i brać w nich aktywny udział, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uczestniczyć we wszystkich lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie lekcji, punktualnie przybywać na zajęcia; posiadać podręczniki oraz prowadzić zgodnie z wytycznymi nauczycieli zeszyty przedmiotowe;

4) przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego, traktować z szacunkiem wszytkich uczniów i pracowników szkoły, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią;

5) usprawiedliwiać w terminie tygodniowym po ustaniu przyczyn absencji wszystkie nieobecności na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; tego obowiązku mogą dopełnić rodzice niepełnoletniego uczniaw sposób wskazany w § 16, ust. 2, pkt 2);

6) niezwłocznie naprawić umyślnie wyrządzoną przez siebie szkodę, najpóźniej w okresie  do dwóch tygodni. Przyznanie się do winy i naprawienie szkody w ustalonym terminie wstrzymuje stosowanie surowszych niż nagana kar statutowych;

7) w przypadku nieuczestniczenia w jedno- lub kilkudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej - do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych innego oddziału wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Opuszczenie tych zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje obniżeniem oceny zachowania zgodnie z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8) wypełniać zarządzenia i zalecenia dyrektora szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej i polecenia poszczególnych nauczycieli;

9) powiadomić o swym złym samopoczuciu nauczyciela prowadzącego zajęcia; o zwolnieniu niepełnoletniego ucznia do domu decyduje dyrektor szkoły po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami). Pod nieobecność dyrektora decyzję podejmuje wychowawca.  W takim przypadku uczeń zawsze musi być odebrany ze szkoły przez rodziców bądź inną pełnoletnią wskazaną przez nich osobę;

10) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem innym oraz nie wychodzić poza teren szkoły;

11) dbać o czystość i schludność stroju szkolnego, który powinien być stonowany i estetyczny bez nieprzyzwoitych nadruków, obuwie na plaskim bądź niskim obsasie gwarantujące bezpieczeństwo; dziewczęta nie stosują mocnego makijażu oraz nie malują paznokci; podczas uroczystości wynikających z planu pracy szkoły ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula, marynarka lub ciemny sweter, ciemne spodnie, spódnica;

12) w okresie jesienno-zimowym pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni w wyznaczonym miejscu oraz zmiany obuwia;

13) codziennie przed powrotem do domu sprawdzić wykaz zastępstw za nieobecnych nauczycieli i przygotować się do lekcji wyznaczonych w zmienionym planie;

14) każdorazowo wyłączyć urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych; podczas lekcji wyłączone telefony i inne urządzenia elektroniczne winny znajdować się w plecaku; uczniowi nie wolno korzystać z tych urządzeń, a zwłaszcza rejestrować przy ich pomocy obrazy i dźwięk bez wiedzy i zgody zainteresowanych osób, jak również zakłócać zajęć dźwiękami wytwarzanymi przez te urządzenia; nauczyciel może zezwolić na używanie tych urządzeń w czasie zajęć, jeżeli ich użycie jest zaplanowanym elementem lekcji;

15) niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi zauważone usterki lub zniszczenia sprzętu szkolnego.

2. Uczniom nie wolno zapraszać do szkoły osób postronnych bez zgody dyrektora szkoły oraz przebywać w pomieszczeniach szkoły (salach lekcyjnych) bez nadzoru nauczyciela.

3. Uczniom nie wolno siadać na schodach klatki ewakuacyjnej.

§ 36.

1. W szkole obowiązują rodzaje nagród i kar dla uczniów.

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, aktywności sportowej i społecznej, w tym wolontariackiej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1) ustna pochwała wychowawcy klasy;

2) ustna pochwała dyrektora szkoły na formum klasy lub szkoły;

3) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia;

4) list gratulacyjny dyrektora do rodziców  ucznia;

5) dyplom pochwalny dla ucznia wypisany przez dyrektora szkoły;

6) nagroda pieniężna lub rzeczowa (stypendium naukowe, rzeczowa pomoc naukowa lub sportowa);

7) wpis do złotej księgi absolwentów.

3. Warunkiem przyznania uczniowi nagrody wymienionej w ust. 2 pkt 1 jest powzięcie informacji przez wychowawcę o zachowaniu ucznia godnym pochwały.

4. Warunkiem przyznania nagród wymienionych w ust. 2 pkt 2-6 jest wniosek nauczyciela,  wychowawcy bądź osoby reprezentującej stowarzyszenie działające na rzecz młodzieży  do dyrektora szkoły potwierdzający szczególne osiągnięcia ucznia lub dyplom, zaświadczenie o uzyskanych wysokich wynikach w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich lub ogólnokrajowych, uchwała rady pedagogicznej o promowaniu lub ukończeniu szkoły z wyróżnieniem.

5. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) w przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej  przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę;

2) wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;

3) dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

6. Wobec ucznia, niestosującego się do norm i zasad obowiązujących w szkole  oraz ucznia łamiącego ustalenia niniejszego statutu, stosuje się następujące rodzaje kar:

1) pisemna uwaga nauczyciela wpisana do dziennika lekcyjnego;

2) ustne upomnienie wychowawcy klasy;

3) pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców;

4) ustne upomnienie dyrektora szkoły;                

5) pisemna nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców;

6) wydany na czas określony przez dyrektora zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

7) przeniesienie do równoległej klasy w szkole;

8) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

7. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innej osobie, jest zobowiązany do jej przeproszenia i zadośćuczynienia.

8. Uczeń, którego umyślne postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. W przypadku ucznia niepełnoletniego w sprawie likwidacji szkód materialnych występują jego rodzice. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

9. Pełnoletniemu uczniowi bądź rodzicom niepełnoletniego ucznia przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu, do organu (osoby), który udzielił kary.

10. Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.

11. W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

12. Dopuszcza się pominięcie gradacji kar w sytuacjach szczególnie rażącego naruszenia postanowień statutu.

§ 37.

 

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w wyniku:

1) świadomego działania stanowiącego zagrożenie życia lub skutkującego uszczerbkiem zdrowia uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły;

2) posiadania, rozprowadzania lub używania środków odurzających albo materiałów pornograficznych;

3) spożywania alkoholu lub bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły oraz podczas imprez i wycieczek szkolnych;

4) fizycznego i psychicznego znęcania się nad uczniami szkoły, nauczycielami  oraz pracownikami szkoły, naruszania ich godności, uczuć religijnych lub narodowych;

5) udowodnionej kradzieży;

6) wyłudzania, szantażu, przekupstwa;

7) wulgarnego odnoszenia się do pracowników szkoły, nauczycieli i uczniów;

      8) fałszowania dokumentów szkolnych, dokonywania oszustw;

9) systematycznego naruszania postanowień Statutu pomimo wcześniej zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych i kar;

10) nagminnego opuszczania lekcji bez ich usprawiedliwienia, a liczba godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych przekracza 50 % w semestrze;

11) braku zmiany nagannego zachowania pomimo otrzymania dwóch nagan dyrektora szkoły w ciągu jednego semestru.

 

2. Skreślenie z ucznia z listy uczniów odbywa się zgodnie z następującymi procedurami:

1) podstawą wszczęcia procedury postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów zwanej dalej procedurą, jest stwierdzenie, że uczeń popełnił wykroczenie stanowiące podstawę do skreślenia;

2) dyrektor szkoły po stwierdzeniu popełnienia przez ucznia wykroczenia stanowiącego podstawę do jego skreślenia, zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej;

3) na posiedzeniu rady pedagogicznej zostaje sformułowany wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły wraz z szczegółowym uzasadnieniem; wniosek może sformułować dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub inny nauczyciel będący członkiem rady pedagogicznej,

4) jeżeli większość członków rady, przy co najmniej połowie jej obecności, opowiada się za wszczęciem postępowania, wówczas rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie; wykonanie uchwały powierza dyrektorowi szkoły,

5) rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń zostają pisemnie powiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

6) skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni  od dnia otrzymania decyzji, poprzez Dyrektora, który wydał decyzję.

§ 38.

1.              W szkole przyjmuje się tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)             uczeń, którego prawa zostały naruszone, może złożyć ustną lub pisemną skargę  do dyrektora szkoły w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym uznał, że jego prawa zostały naruszone; w imieniu ucznia niepełnoletniego mogą występować rodzice;

2)             dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia faktów i odpowiedzi zainteresowanemu uczniowi (rodzicom) w terminie trzech dni od dnia przyjęcia skargi. W uzasadnionych przypadkach termin odpowiedzi może wydłużyć się do maksymalnie 14 dni;

3)             dyrektor szkoły, w odpowiedzi na skargę, informuje ucznia i jego rodziców  o przyjętych ustaleniach i podjętych krokach zaradczych bądź oddala skargę w wyniku ustalenia faktu nienaruszenia praw ucznia; czynności tej dokonuje stosownie do formy złożonej skargi – ustnie lub pisemnie;

4)             w przypadku braku odpowiedzi na skargę w ustalonym terminie lub nieuznania przez ucznia (lub jego rodziców) przyjętych przez dyrektora szkoły ustaleń i kroków zaradczych uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie w terminie 7 dni  do Zachodnipomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka.

2.              Jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi przez dyrektora szkoły ustalone zostało nienaruszenie praw ucznia, a uczeń (lub jego rodzice) nie odwołał się  do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka, posądzonej o naruszenie praw ucznia osobie lub organowi szkoły uczeń (lub jego rodzice) winien złożyć przeprosiny ustne lub na piśmie, zgodnie z formą złożonej skargi; adekwatne zachowanie obowiązuje przy rozstrzygnięciu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka o nienaruszeniu praw ucznia.

 

3.      Jeżeli w wyniku złożonej skargi ustalone zostaną fakty potwierdzające nienaruszenie praw ucznia, a skarżący uczeń nie przeprosi w terminie jednego tygodnia posądzoną  o to naruszenie osobę lub organ szkoły, wobec ucznia zastosowane będą ustalenia wewnątrzszkolnego sytemu oceniania w zakresie oceny zachowania; w tym samym przypadku na złożoną przez rodziców nieuzasadnioną skargę osobie lub organowi szkoły posądzonemu o naruszenie praw dziecka przysługuje dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

 

 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny:

1) sztandar szkoły jest wyprowadzany podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, podczas uroczystości szkolnych i miejskich  z okazji świąt państwowych, Dnia Patrona Szkoły, ślubowania uczniów klas pierwszych w Dniu Edukacji Narodowej;

2) sztandar szkoły wyprowadza poczet sztandarowy, w którego skład wchodzą: chorąży sztandaru – uczeń oraz asysta – dwie uczennice; wyboru uczniów do pocztu sztandarowego dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce  i zachowaniu;

3) podczas uroczystości wymienionych w ust. 1 pkt 1 jest odtwarzany i śpiewanych hymn Polski;

4) przed budynkiem szkoły na stałe na masztach zawieszone są flagi: od prawej flaga Unii Europejskiej, flaga państwowa, flaga Goleniowa;

5) we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć dydaktycznych, w sekretariacie oraz gabinecie dyrektora szkoły jest zawieszone godło Polski.

2. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym, szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

1) Inaugurację roku szkolnego,

2) Wyjazd integracyjny uczniów klas I,

3) Ślubowanie uczniów klas I,

4) Dzień Edukacji Narodowej,

5) Święto Niepodległości,

6) Wigilię Świąt Bożego Narodzenia,

7) Turnieje sportowe o puchar Dyrektora szkoły,

8) Dzień otwarty szkoły,

9) Święto sportu szkolnego,

10) Pożegnanie absolwentów,

11) Zakończenie roku szkolnego.

§ 40.

1. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły, w tym odpowiednio w roku szkolnym 2018/2019 nauczycieli i uczniów (i ich rodziców) Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie szkoły rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

3. Zmiany i uzupełnienia do statutu szkoły mogą być dokonywane na wniosek jednego  z organów szkoły.

4. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

5. Wprowadzone zmiany w statucie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi dotującemu szkołę.

6. Po wprowadzeniu pięciu kolejnych zamian dyrektor szkoły ogłasza jednolity tekst statutu.

7. Dyrektor szkoły umożliwia zapoznanie się ze statutem poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły (www.szkolna13.pl), wyłożenie w sekretariacie szkoły oraz pokoju nauczycielskim.

8. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.