Klasy pierwsze PLO

W roku szkolnym 2018/2019 Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie otwiera dwie klasy pierwsze.

 

Klasa I b – Biologiczno - Chemiczna i klasa I a – Matematyczno-Informatyczna

 

I a – Matematyczno-Informatyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Matematyka, Informatyka, Język angielski/Język niemiecki

Przedmiot uzupełniający: Przyroda

Przedmiot dodatkowy: Wstęp do prawa

Kontynuacja nauki np. w Szczecinie: Pomorski Uniwersytet Medyczny (kierunki licencjackie: administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia; kierunek magisterski: psychologia zdrowia), Uniwersytet Szczeciński (kierunki licencjackie: analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość, fizyka, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, logistyka, matematyka, informatyka i ekonometria, mikrobiologia, optyka okularowa, przedsiębiorczość i inwestycji, geologia, genetyka, biologia eksperymentalna, italianistyka, oceanografia, pedagogika, socjologia, teologia, wychowanie fizyczne); Akademia Morska (kierunki inżynierskie: geodezja i kartografia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nawigacja, oceanotechnika, transport), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (kierunki inżynierskie: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budowa jachtów, biologia, budownictwo, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka, elektrotechnika, energetyka, inżynieria cyfryzacji, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia);

 

Klasa I b – Biologiczno - Chemiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Biologia, Chemia, Język angielski/Język niemiecki

Przedmiot uzupełniający: Historia i społeczeństwo

Przedmiot dodatkowy: Wstęp do prawa

Kontynuacja nauki np. w Szczecinie: Pomorski Uniwersytet Medyczny (kierunki licencjackie: administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, dietetyka, higiena dentystyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biotechnologia medyczna; kierunki magisterskie: lekarski, fizjoterapia, psychologia zdrowia, analityka medyczna, farmacja, lekarsko-dentystyczny), Uniwersytet Szczeciński (kierunek licencjacki: biologia, mikrobiologia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, ekonomia, fizyka, genetyka, biologia eksperymentalna, logistyka, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, zdrowie publiczne); Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (kierunki inżynierskie: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, budowa jachtów, budownictwo, chłodnictwo i klimatyzacja, ekonomia, energetyka)

 

Dla chętnych uczniów obu klas zagwarantowana jest możliwość kontynuowania nauki języka hiszpańskiego.

 

Rekrutacja uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie odbywa się na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586), Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szczegółowych zasad przyjęcia uczniów na dany rok szkolny opracowanych przez szkolną komisję rekrutacyjną.

 

Dyrektor szkoły do końca lutego poda do publicznej wiadomości szczegółowe zasady przyjęcia uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Akt założycielski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

 

      Na podstawie art. 88 ust. 1 w związku art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59) stanowi się, co następuje:

 

§ 1.

1.     Zakłada się z dniem 1 września 2018 r. trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

2.     Siedzibą szkoły jest budynek szkolny przy ul. Szkolnej 13 w Goleniowie.

 

§ 2.

1.     Szkoła kształci młodzież.

§ 3.

  1.  Organem prowadzącym dla szkoły jest Zespół Szkół Prywatnych „Szkolna 13" w Goleniowie, Spółka z o.o., ul. Masztalarska 7a/7, 61-767 Poznań.

§ 4.

  1. Organizację i zasady funkcjonowania szkoły określa statut szkoły.

§ 5.

  1. Akt wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                Zarząd ZSP „Szkolna 13” w Goleniowie